Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap bij vijftigste Wereldvredesdag

gepubliceerd: woensdag, 4 januari 2017
Pausboodschap bij vijftigste Wereldvredesdag

Nieuw­jaars­dag, zon­dag 1 januari 2017 was de vijf­tigste Wereld­vre­des­dag. Paus Fran­cis­cus wenst in zijn bood­schap ter gelegen­heid van deze dag vrede toe aan elke man, vrouw en kind. Hij bidt dat het beeld en de gelijkenis van God in elke persoon de mensen in staat zal stellen elkaar wederkerig te erkennen als heilige gaven van God, bekleed met een onschat­ba­re waar­dig­heid.

Terug­blik eerste Vredes­bood­schap van paus Paulus VI

De paus blikt in zijn bood­schap terug op de eerste Vredes­bood­schap waarin de zalige paus Paulus VI zich met een zeer dui­de­lijke bood­schap richtte tot alle volkeren en niet alleen tot de katho­lie­ken. “Vrede is de enige en ware weg tot men­se­lijke voor­uit­gang – en niet de span­ningen veroor­zaakt door eer­zuch­tige na­tio­na­lis­men, noch de geweld­da­dige verove­ringen, noch de onder­druk­kingen die een valse maat­schap­pe­lijke orde mee­bren­gen,” schreef deze paus.

Paulus VI waar­schuwde, zo zegt paus Fran­cis­cus, voor “het gevaar te denken, dat de inter­na­tio­nale controverses niet kunnen wor­den opgelost met behulp van de rede, dus van onderhan­de­lin­gen die steunen op recht, recht­vaar­dig­heid en billijk­heid, maar enkel met behulp van afschrikwekkend en moord­da­dig geweld.” In plaats daar­van roemde hij, met de woor­den uit de en­cy­cliek Pacem in Terris van zijn voor­gan­ger de heilige Johannes XXIII, “de zin en liefde voor de vrede die steunt op waar­heid, recht­vaar­dig­heid, vrij­heid en liefde”. Deze woor­den hebben in de tussen­lig­gende vijf­tig jaar niets aan bete­ke­nis of urgentie ingeboet, zegt paus Fran­cis­cus.

Geweldloos­heid als stijl

Hij staat ver­vol­gens stil bij geweldloos­heid als een stijl van vredes­po­li­tiek. ‘Mogen het de liefde en de geweldloos­heid zijn die bepalen hoe we met elkaar omgaan als in­di­vi­duen, binnen de samen­le­ving en op het inter­na­tio­nale vlak. Wanneer slacht­of­fers van geweld de verlei­ding weten te weerstaan om wraak te nemen, wor­den zij de meest geloof­waar­dige drijvende krachten van geweldloos werken aan vrede. Moge geweldloos­heid, zowel op het meest lokale en gewone niveau als binnen de inter­na­tio­nale orde, het kenmerk wor­den van onze beslis­singen, onze relaties en onze acties, ja van het poli­tieke leven in al zijn vormen’, aldus paus Fran­cis­cus.

Dikasterie voor Pro­mo­tie In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling

Hij zegt de steun van de katho­lie­ke Kerk toe bij elke in­span­ning om te werken aan vrede door middel van actieve en creatieve geweldloos­heid. ‘Op 1 januari 2017 zal de nieuwe Dikasterie voor de Pro­mo­tie van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling haar werk beginnen. Deze zal de Kerk helpen om steeds doeltreffen­der “de onschat­ba­re welda­den van ge­rech­tig­heid, vrede en de zorg voor de schep­ping” te bevor­de­ren, en de zorg op te nemen voor “de mi­gran­ten, de hulp­be­hoe­ven­den, de zieken, de uit­ge­slo­tenen en ge­mar­gi­na­li­seer­den, de ge­van­ge­nen en werk­lozen, en ook de slacht­of­fers van gewapend geweld, natuur­rampen en alle vormen van slavernij en mar­teling”. Elke actie op dit vlak, hoe be­schei­den ook, helpt om een wereld te bouwen die vrij is van geweld, de eerste stap naar recht­vaar­dig­heid en vrede.’ (rkkerk.nl)

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose