Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pauselijke Nuntius bezoekt Alkmaar bij herdenking Bloedwonder (1429)

gepubliceerd: maandag, 20 april 2009
De hoogste ver­te­gen­woor­diger van de Paus in Neder­land, Aarts­bis­schop Mgr. F.A. Bacqué (1936) viert met de Katho­lie­ke ge­meen­schap en haar gasten op 3 mei het 116e lustrum van het Alkmaars Bloed­won­der.


Sint Lau­ren­tius­kerk in Alkmaar
waar het H. Bloed­won­der plaatsvond
De vie­ring begint in de Grote of St. Laurens­kerk, de op­vol­ger van de oor­spron­ke­lijke Lau­ren­tius­kerk waar het won­der van Alkmaar plaats heeft gevon­den. In 1429 morste de pasgewijde door een slecht geweten gekwelde pries­ter Folkert geconsa­creerde miswijn over zijn pries­tergewaad. Na afloop bleek dat drie druppels achter­ge­ble­ven waren; men merkte op dat de druppels rood waren terwijl de wijn wit was en naar bloed smaakten. Dit stukje van het pries­tergewaad werd uitgeknipt en terzijde gelegd. Enige tijd later meldde zich een Alkmaarse Koopman die ver­telde een ver­schij­ning van een Engel gehad te hebben toen hij in grote nood ver­keerde op de Westerschelde; als teken dat zijn beke­ring echt was moest hij de pastoor van de Laurens­kerk her­in­ne­ren aan het voorval met Folkert en het stukje stof en zilver afstaan voor een reliekh­ou­der. Een onder­zoek door de bis­schop van Utrecht volgde die het won­der authen­tiek verklaarde; een stroom pelgrims bezocht het reliek, baden om gene­zing en de verho­ringen brachten nog meer mensen naar Alkmaar. Vanaf 1500 werd de pro­ces­sie ter ge­dach­te­nis op de 1e mei door de bin­nen­stad gehou­den en nog in 1545 nodigde de kerk­mees­ters en de stad door middel van een gedrukte brief alle ste­den en dorpen in Holland uit het Mirakel van Alkmaar te gedenken.

Na de re­for­ma­tie bleef het reliek bewaard – een unicum in Neder­land – en werd een kost­ba­re schat voor de ondergedoken Katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap. In 1895 volgende een tweede onder­zoek door de bis­schop van Haar­lem, die het reliek opnieuw authen­tiek bevond. In de Lau­ren­tius­kerk werd een bij­zon­der altaar opgericht en het reliek werd gevat in een zilveren engel. Ter ge­dach­te­nis ontstond een stille tocht (Stille omgang) langs de oor­spron­ke­lijke route die in de hoogtij­da­gen meer dan 12000 mensen op de been bracht (te ver­ge­lij­ken met de Am­ster­damse Stille Omgang).

Het reliek wordt iedere zon­dag en op bij­zon­dere dagen uitgestald ter vere­ring, en mag rekenen op een lang­zaam groeiende belang­stel­ling van gelo­vi­gen van binnen en buiten de stad. De vie­ring van het 116e lustrum vindt plaats met een lezing door de historicus J. Vis in de Grote Kerk om 10.00 uur, gevolgd door een motet gezongen door de gecom­bi­neerde kerkkoren van Katho­liek Alkmaar en een stille pro­ces­sie met het reliek naar de Lau­ren­tius­kerk aan het Verdronkenoord. Voor de eerste keer sinds 1573 is het reliek weer even “thuis” geko­men. De pau­se­lijke Nuntius gaat voor in een plech­tig gezongen hoogmis die om 11.00 uur begint, met onder meer de mede­wer­king van de Abt van Egmond, de Hoogeer­waarde heer G. Mathijsen en de pastoors van de Katho­lie­ke kerken van Alkmaar. Onder de gasten mag de pa­ro­chie de burge­mees­ter van Alkmaar verwel­ko­men, naast ver­te­gen­woor­digers van katho­lie­ke vereni­gingen en in­stel­lingen, pro­tes­tantse kerk­ge­meen­schappen en maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties.

Meer in­for­ma­tie

Mevrouw Liesbeth van Gool
(06) 22 22 52 08
lvg@xs4all.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose