Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Apostolische brief - Misericordia Misera

Aan het einde van het jaar van barmhartigheid

gepubliceerd: zaterdag, 26 november 2016
Apostolische brief - Misericordia Misera

‘Misericordia et misera’, met deze woor­den opent de apos­to­lische brief van paus Fran­cis­cus. De paus presen­teerde de brief op maan­dag 21 no­vem­ber, de dag na de afslui­ting van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid. Met het do­cu­ment onder­streept paus Fran­cis­cus dat barm­har­tig­heid essentieel is voor de Kerk.

De ope­nings­woor­den van de brief ‘Misericordia et misera’ zijn ontleend aan een com­men­taar van de heilige Au­gus­ti­nus bij de ont­moe­ting van Jezus en een vrouw die op overspel was betrapt (Johannes 8, 1-11). Au­gus­ti­nus schrijft over deze ont­moe­ting: “de twee bleven samen achter: misericordia et misera, barm­har­tig­heid en ellende.”

Paus Fran­cis­cus: “Jezus ant­woordt degenen die de vrouw willen veroor­de­len met een lange stilte. Hij wilde hiermee ruimte geven om Gods stem te laten klinken, niet alleen in het geweten van de vrouw, maar ook in het geweten van degenen die haar beschul­digen, die hun stenen laten vallen en een voor een van het toneel ver­dwij­nen (cf Johannes 8, 9). Dan zegt Jezus: ‘Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u ver­oor­deeld? Ook Ik veroor­deel u niet; ga heen en zon­dig vanaf nu niet meer.’ Jezus helpt de vrouw om met hoop naar de toe­komst te kijken en een nieuwe start te maken” (1).

Barm­har­tig­heid in de Kerk

In de brief blikt de paus vooruit en hij wijst op de manier waarop barm­har­tig­heid in de Kerk klinkt, zoals in de li­tur­gie, waarin de Kerk barm­har­tig­heid viert, en de Schrift, die woor­den van barm­har­tig­heid spreekt. Heel in het bij­zon­der spreekt de paus over het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. Met een ver­wij­zing naar het Onze Vader (8): “Alleen God vergeeft zon­den, maar Hij vraagt van ons dat we bereid zijn om anderen te ver­ge­ven, zoals Hij ons vergeeft (Matteüs 6, 12).”

“Het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning moet zijn centrale plek terug­krij­gen in het chris­te­lijk leven,” aldus de paus (11). Een goed moment om mensen uit te nodigen en aan te sporen om het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te ont­van­gen is de ’24 uur voor de Heer’.

Concreet gaat de paus in op het ver­ge­ven van de zonde van abortus. Tijdens het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid kon­den we­reld­wijd pries­ters zon­der biechtbevoegd­heid, die om een goede reden toch ingaan op het verzoek van een gelo­vi­ge, hier­voor de absolutie geven. De paus verlengt nu die moge­lijk­heid. Hij bena­drukt met klem dat abortus een zware zonde is, omdat het een on­schul­dig leven doodt. Echter, aldus de paus, er is geen zonde te groot voor de barm­har­tig­heid van God, wanneer sprake is van een berouw­vol hart dat op zoek is naar ver­zoe­ning met de Vader (12).

‘De deur van ons hart blijft open’

Het Heilig Jaar is nu ten einde, en de heilige deur is gesloten,” schrijft de paus. “Maar de deur van ons hart blijft wijd open” (16). De paus schrijft over de ‘gebaren van barm­har­tig­heid’ die hij gedurende het Heilig Jaar heeft gedaan. Hij bezocht onder meer ouderen, zieken, vluch­te­lingen en drugs­ver­slaaf­den. “Tijdens het Heilig Jaar en in het bij­zon­der op deze ‘vrij­da­gen van barm­har­tig­heid’ heb ik op een heel tast­ba­re manier de goed­heid ervaren die in onze wereld is” (17).

“Twee­dui­zend jaar zijn voorbij­ge­gaan, en nog steeds maken de werken van barm­har­tig­heid Gods goed­heid zicht­baar,” aldus de paus. “De licha­me­lijke en gees­te­lij­ke werken van barm­har­tig­heid zijn tot in onze dagen een bewijs van de immense po­si­tie­ve invloed van barm­har­tig­heid als sociale waarde” (18). (SRKK)

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose