Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop en Deken scheppen macaroni op

gepubliceerd: dinsdag, 28 april 2009
De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. Punt en de deken T. Cassee van Haar­lem hebben op 24 april voedsel uitge­deeld in het Centrum Stem in de Stad in Haar­lem, op ini­tia­tief van de stich­ting Present. Deze organi­sa­tie wil mid­den in de maat­schap­pij staan en een brug vormen tussen: een groot po­ten­tieel aanbod van flexibel beschik­ba­re vrij­wil­li­gers­groepen die hun tijd en moge­lijk­he­den be­schik­baar stellen en mensen die daar­mee geholpen kunnen wor­den.

Foto: Stem in de Stad  
De beide gees­te­lij­ken werd verwelkomd door de directie van Stem in de Stad, een aantal vrij­wil­li­gers en een bestuurslid van Present Haar­lem. Er volgde een korte uitleg over Stem in de Stad, de ver­schil­lende afdelingen en het aanloop­cen­trum, waarvoor dit project uit­ein­delijk bedoeld was.

Er zijn heel wat vrij­wil­li­gers: voor het opscheppen, voor het werk in de keuken en speciale vrij­wil­li­gers die zich met een bord eten tussen de dak­lo­zen en kansarmen begeven, die een maal­tijd komen eten bij het aanloop­cen­trum. Het gaat echt om mensen die aan de zelf­kant van deze maat­schap­pij leven. De vrij­wil­li­gers zorgen voor een luis­te­rend oor, voor naar wat blijkt, een vaste kern van bezoekers. Vaak gaat het om drugs­ver­slaaf­den, maar voor­heen ook om asiel­zoe­kers die in vastgelopen pro­ce­dures zaten. Na het afgelopen generaal pardon zijn die allemaal verdwenen, op een enkeling na, die nu zelf vrij­wil­li­gers­werk doet bij het aanloop­cen­trum. De vraag is in hoeverre de hui­dige crisis zal bijdragen aan toename van het aantal mensen dat van deze voor­zie­ning gebruikt maakt.

Veel van de bezoekers van het aanloop­cen­trum wor­den ook door mensen van Stem in de Stad geholpen hun leven weer op de rails te krijgen. Hierbij moet vooral gedacht wor­den aan terug­plaat­sing in allerlei maat­schap­pe­lijke trajecten of gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding, waarin deze mensen waren vastgelopen of niet ver­der kwamen. Verder is er sinds kort een straatpastor, die niet alleen in het aanloop­cen­trum te vin­den is, maar echt de straat op gaat en bij de mensen te vin­den is om zo een luis­te­rend oor te bie­den en daar waar nodig ver­dere steun te verlenen.

De Bis­schop en Deken hebben het in eerste instantie niet heel druk, maar uit­ein­delijk zijn er toch zo'n 50 mensen langs­ge­ko­men. Een aantal werkt het eten weg en verdwijnt on­mid­del­lijk de straat weer op. Anderen komen nog voor een tweede keer opscheppen. Offi­cieel mag niemand meer dan 2 x een portie komen halen, maar deze keer wordt er door de Bis­schop en de Deken niet zo gekeken op een portie meer of min­der. En daar wordt hier en daar dank­baar gebruik van gemaakt.

De beide gees­te­lij­ken hebben een aantal inte­res­sante gesprekken met bezoekers en laten zien dat ook werken in de cate­ring hen niet slecht afgaat.
Uit­ein­de­lijk is bijna alle macaroni op. Het eten wordt overigens ver­zorgd door de keuken van Vincent (ook op de groen­markt), waar het door vrij­wil­li­gers van het aanloop­cen­trum wordt op­ge­haald.

Naast de Bis­schop en de Deken zijn nog enkele be­stuurs­le­den van Present aanwe­zig, alsmede de alge­meen co÷rdinator en de regiomana­ger van Present Neder­land. Zij mengen zich onder de bezoekers met een bordje macaroni of onder de vrij­wil­li­gers in de keuken. Het levert boeiende verhalen op. Zo bij­voor­beeld van Sadar, die nu in de keuken meehelpt, maar voor­heen zelf eten kwam halen in het aanloop­cen­trum. Hij is als Irakese Koerd gevlucht uit Irak en woont en werkt nu in Neder­land. Hij kent het klappen van de zweep, maar is door het generaal pardon en de hulp van Stem in de Stad van de straat af geraakt.

Present Haar­lem hoopt dat het voor­beeld van de Bis­schop en de Deken gevolgd zal wor­den door vele pa­ro­chi­anen in de omge­ving van Haar­lem. Projecten als deze, maar ook projecten bij par­ti­cu­lieren die op het randje van het bestaan leven, zijn bij uistek moge­lijk­he­den voor diaco­naal werk. In overleg met de groep vrij­wil­li­gers vanuit de diverse pa­ro­chies, gaat Present op zoek naar een project dat past bij de wensen van de groep. Bij een match co÷rdineert het het gehele project, van project­be­zoek, uit­voer tot evaluatie. Centraal hierbij staat de gedachte dat het uit­voeren van een project een ont­moe­ting op gang brengt tussen mensen die iets te bie­den hebben en mensen die hulp nodig hebben. Het is als het ware een soort pootje baden in iets dat meestal buiten alle kaders van het eigen leven valt. Het zet aan tot nadenken, tot re­flec­tie en geeft een heel ander per­spec­tief op onze samen­le­ving.

Anoor de Zeeuw-Boele
Alge­meen co÷rdinator Present Haar­lem

Meer in­for­ma­tie over het werk van Present Haar­lem: www.stich­tingpresent-haarlem.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose