Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Redemptoris Mater-seminarie viert 25-jarig bestaan

gepubliceerd: maandag, 31 oktober 2016
Redemptoris Mater-seminarie viert 25-jarig bestaan
Redemptoris Mater-seminarie viert 25-jarig bestaan
Redemptoris Mater-seminarie viert 25-jarig bestaan

Ruim 500 mensen waren naar het zilveren jubileum­feest geko­men van het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie in Nieuwe Niedorp. Ooit be­gon­nen onder grote moei­lijk­he­den, werd zater­dag 29 ok­to­ber 2016 het 25-jarig bestaan gevierd.

Op de eerste zon­dag van de advent wordt het jubileum ook nog met de pa­ro­chie gevierd, eer­der al was er een vie­ring met de wel­doe­ners.

Volle kerk

De kerk van Nieuwe Niedorp zat prop­vol. Leden van Neo­ca­te­chu­me­nale gemeen­schappen, de pries­ters die uit dit semi­na­rie zijn voortge­ko­men, se­mi­na­risten, mede­wer­kers en andere mensen die bij het semi­na­rie betrokken zijn waren aanwe­zig om met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie het vijfen­twin­tig jarig bestaan te vieren. Ook waren deken Cassee en deken Moltzer aanwe­zig en de rector van het groot­semi­na­rie Jeroen de Wit.

Felici­ta­ties

Namens de bis­schop heeft Mgr. Hendriks de harte­lijke felici­ta­ties over­ge­bracht en enkele personen her­dacht, met name Toni Spandr, cate­chist van de Neo­ca­te­chu­me­nale weg die overle­den is, de diakens Juan en Quinton die tra­gisch verongelukt zijn en de even­eens overle­den Elles van Doorn die veel voor het semi­na­rie heeft gedaan. Bij­zon­dere felici­ta­ties gingen uit naar Michi Costa, de eerste rector van het semi­na­rie, rector Luc Georges en vicerector en studieprefect José Manuel Tercero Simón. Mgr. Henricus Bomers werd her­dacht als degene die het semi­na­rie in zijn bisdom had uit­ge­no­digd.

Het begin...

In de homilie stond Mgr. Hendriks stil bij de bewogen ge­schie­de­nis. “Vooral het begin was las­tig: wie had ooit gedacht, 25 jaar gele­den, dat dit iets kon wor­den? In een gepola­riseerd bisdom, waar niemand hen wilde, die paar bui­ten­landse jongens en een pries­ter, die daar zaten, eerst in Almere, op ver­schil­lende pastorieën, in een flat in de Bijlmer... Daar mogen we ook Gods hand in herkennen. Die pioniers waren mensen die ver­trouw­den op Gods voor­zienig­heid, mensen die het avontuur hebben gewaagd.”

Communio

De situatie is gelukkig veran­derd in de zin dat allen samen­wer­ken in goede communio en er vele pries­ters zijn in de pa­ro­chies. Bui­ten­landse pries­ters? Bijna de helft van onze prak­ti­se­rende gelo­vi­gen heeft niet-Neder­landse roots. Ik heb de pries­ters ook geprezen omdat de bis­schop hen steeds bereid heeft gevon­den ook om naar een moei­lijke situatie te gaan.

Feest en foto’s

Tijdens de vie­ring sprak Mgr. Hendriks zijn dank uit, mede namens de bis­schop, voor dit semi­na­rie en het werk van de pries­ters die uit dit Semi­na­rie zijn voortge­ko­men.

Na afloop van de vie­ring was er een fees­te­lij­ke maal­tijd in het semi­na­rie. Alle lokali­teiten van het huis waren zo ongeveer wel bezet met gedekte tafels voor de fees­te­lij­ke maal­tijd aan de voor­berei­ding waar­van velen had­den mee­ge­werkt.

Tijdens de maal­tijd bood rector Jeroen de Wit namens het semi­na­rie een fraai schil­derij aan van bid­dende mensen in kle­der­dracht in een oud-Neder­lands interieur.

Aan het einde van de avond werd een prach­tig foto­boek uit­gereikt met foto’s van deze vijfen­twin­tig jaar. Een mooie her­in­ne­ring aan Gods welda­den en een steun om met ver­trouwen vooruit te kijken!

(bron: Arscal.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose