Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Meer mensen kloppen aan bij kerken

Armoedeonderzoek 2016 gepubliceerd

gepubliceerd: vrijdag, 28 oktober 2016
foto: rkkerk.nl
Ds. Réne de Reuver, Mgr. De Korte en Christien Bronda
Ds. Réne de Reuver, Mgr. De Korte en Christien Bronda

De bijdrage van kerken aan armoede­bestrij­ding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoede­onder­zoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofs­ge­meen­schappen in Neder­land. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwil­li­gers­werk bij aan armoede­bestrij­ding.

Het onder­zoek werd vrij­dag 28 ok­to­ber door mgr. Gerard de Korte (kerk en samen­le­ving namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie) en ds. Réne de Reuver (scriba PKN) aan­ge­bo­den aan Chris­tien Bronda, directeur van Par­ti­ci­pa­tie en Decentrale Voor­zie­ningen van het ministerie van Sociale zaken en Werk­gele­gen­heid (foto). Bronda ver­ving staats­secre­taris Jetta Kleinsma, maar sprak mede namens haar de waar­de­ring uit voor de inzet van de kerken voor mensen die onder en rond de armoede­grens leven.

In veel gevallen waar hulp wordt verleend, gaat het om brood­nood en nood­hulp om te voor­ko­men dat mensen uit hun huis wor­den gezet of nuts­voor­zie­ningen wor­den af­ge­slo­ten. Kerken bie­den hulp omdat de over­heid niet voldoende garanties biedt op het voor­ko­men van armoede. De hulp van kerken ten opzichte van armoede­bestrij­ding biedt een steeds grotere en rele­vante bijdrage aan een groeiend maat­schap­pe­lijk probleem.

Groei hulp­vra­gen

Het totaal aantal hulp­vra­gen is gestegen van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. De in­di­vi­duele hulp bestaat uit finan­ciële giften, hulp in natura of leningen. Daar­naast doen kerken veel aan col­lec­tieve hulp via de voedsel­bank, inloop­hui­zen, projecten rond armoede­be­strij­ding en projecten die spe­ci­fiek gericht zijn op kin­de­ren in armoede.

Grotere finan­ciële bijdrage

Armoedeonderzoek 2016Minder diaconale organi­sa­ties (3.633 in 2015 tegen 3.895 in 2012) leveren ondanks de krimp van eigen mid­de­len, een aanzien­lijk grotere finan­ciële bijdrage aan het bestrij­den van armoede in vergelij­king met drie jaar gele­den. Aan in­di­vi­duele finan­ciële hulp­ver­le­ning is € 13.5 miljoen besteed (€ 12 miljoen in 2012) en aan col­lec­tieve hulp­ver­le­ning € 15.2 miljoen (€ 11 miljoen in 2012).

Vrij­wil­li­gersuren

Het onder­zoek laat zien dat ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers zo’n 549.700 uur beste­den aan in­di­vi­duele onder­steu­ning en 728.600 uur aan col­lec­tieve onder­steu­ning bij armoede. De in totaal 1.278.300 uur laat zien dat kerken een intensieve bijdrage leveren aan de bestrij­ding van armoede. Het sociale kapi­taal dat de kerken inzetten aan de onder­kant van de samen­le­ving om de effecten van armoede te bestrij­den bedraagt, omgezet naar betaalde dienst­ver­le­ning, € 38.3 miljoen.

Kwets­ba­re groepen

De ker­ke­lijke be­trok­ken­heid bij projecten die directe aan­dacht en hulp bie­den aan kwets­ba­re groepen is toe­ge­no­men. De be­lang­rijk­ste doel­groep zijn mensen zon­der betaald werk, direct gevolgd door alleenstaande ouders met kin­de­ren. Asiel­zoe­kers staan op de derde plek, gevolgd door mensen met psy­chi­sche problemen en ouderen boven 65 jaar.

Eerste levens­be­hoef­ten

Kerken helpen zon­der on­der­scheid van personen en vooral in urgente situaties waarbij het gaat om eerste levens­be­hoef­ten zoals wonen en voe­ding. De meeste kerken zijn betrokken bij een voedsel­bank door de inzet van vrij­wil­li­gers, het inzamelen van voedsel en het be­schik­baar stellen van het kerk­ge­bouw. Kleding­win­kels en ruil­win­kels zijn in opkomst, net zoals maatjes­pro­jecten om mensen met finan­ciële problemen te onder­steunen.

Over­heid kan meer doen

De over­heid kan meer doen aan het voor­ko­men van armoede, blijkt uit het onder­zoek. Bij­voor­beeld door zeer kwets­ba­re groepen meer en gerichter te onder­steunen en min­der bureaucra­tisch te werken. Kerken bie­den hulp omdat de over­heid niet voldoende garanties biedt op het voor­ko­men van armoede. Ze brengen in gesprekken met be­stuur­ders en lokale politici – zelf­stan­dig of vanuit een nood­fonds of diaco­naal platform – knel­pun­ten in en sug­ges­ties om het beleid aan te passen.

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose