Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Adventsactie 2016 - Solidariteit doorgeven!

gepubliceerd: dinsdag, 18 oktober 2016
Ondersteuning kwetsbare vrouwen in Burkina Faso
Onder­steu­ning kwets­ba­re vrouwen in Burkina Faso
Straatkinderen terug naar huis in Rwanda
Straat­kin­de­ren terug naar huis in Rwanda
Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders in Congo
Duurzame oplei­dingen voor alleenstaande moe­ders in Congo
Een veilig huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanoever
Een veilig huis voor de allerarmsten in de Weste­lijke Jordaanoever
Preventie en bestrijding van HIV bij kinderen in Malawi
Preventie en bestrij­ding van HIV bij kin­de­ren in Malawi

Het vergaren van mate­rië­le rijkdom lijkt te­gen­woor­dig wel het hoogste mense­lijke goed en de be­lang­rijk­ste voor­waarde om gelukkig te kunnen zijn. Onze economie doet denken aan een nieuwe ‘gods­dienst’ en soli­da­ri­teit met mensen die het min­der hebben, is ver te zoeken, zeker als die mensen ver weg wonen. Ad­vents­ac­tie roept ons op de soli­da­ri­teit die wij ont­vingen, door te geven aan mensen die het hard nodig hebben.

We betalen belas­ting zodat onze kin­de­ren naar school kunnen gaan. We betalen de premie van onze zorg­ver­ze­ke­ring in de ver­wach­ting dat wij medische zorg krijgen als we dat nodig hebben en zodat anderen ook geholpen kunnen wor­den. We geven af en toe een bijdrage aan de voedsel­bank of als er een grote ramp is gebeurd. Daar is allemaal niets mis mee na­tuur­lijk, maar soli­da­ri­teit met arme mensen vraagt meer!

Onze soli­da­ri­teit zou niet gebaseerd moeten zijn op de dingen die we ooit nog zullen terug­krij­gen, maar op de zaken die we allang van anderen gekregen hebben. Van onze ouders vooral, die ons met hun liefde omringd hebben zodat we kon­den opgroeien en kon­den wor­den wie we zijn. Zelfs in de meest zelfredzame en productieve fase van ons leven moeten we steeds beseffen dat we zijn wie we zijn dankzij de liefde­volle zorg en opvoe­ding die anderen ons hebben gegeven. Gods liefde voor ons wordt zicht­baar door de liefde die wij van anderen kregen.

De liefde die wij van anderen hebben ont­van­gen, is de basis voor onze soli­da­ri­teit met anderen. Die mag zich niet beperken tot onze eigen kring van familie en beken­den. Die soli­da­ri­teit moet zich uitbrei­den tot een wereld­wijde kring, tot alle mensen op deze wereld. Alle mensen zijn immers door God geschapen, voor alle mensen is Jezus aan het kruis gestorven.

Niet bemoe­de­ren

Opvoe­den is loslaten. Wat een moe­der juist niet mag doen is ‘bemoe­de­ren’. Opdat haar kind in leven blijft, kiest de ware moe­der in het verhaal van de wijze rechter Salomo om het kind helemaal los te laten (1 Kon 3, 16-28). Daardoor bewijst ze juist dat zij de echte moe­der is. Soli­da­ri­teit heeft dat aspect van loslaten. De mensen met wie we solidair zijn, bepalen zelf welke rich­ting zij gaan, wat voor hen het beste is. De projecten van Ad­vents­ac­tie willen niet ‘bemoe­de­ren’, maar de zelfred­zaam­heid van mensen ver­gro­ten. Ad­vents­ac­tie ziet mensen bij haar projecten niet als ‘object van lief­da­dig­heid, maar als partners bij de opbouw van een recht­vaar­dige wereld. Dat doet recht aan hun waar­dig­heid en creativi­teit.

Iedere ouder hoopt altijd het beste voor zijn of haar kind. Iedere nieuw­ge­bo­rene is een nieuwe kans op een mens die opkomt voor een betere wereld. Ieder kind bergt in zich de hoop en het verlangen naar een betere toe­komst. Het hoogte­punt van die hoop is de geboorte van het kind in een stal in Beth­le­hem. Laten we in die hoop­volle ver­wach­ting van Kerst­mis ons hart laten raken en onze soli­da­ri­teit tonen. Zo bouwen we mee aan een wereld waar ge­rech­tig­heid heerst, een wereld zoals het kind in de kribbe die gewild heeft.

Help mee!

Ad­vents­ac­tie voert dit jaar campagne voor vijf projecten – vier in Afrika en één in Beth­le­hem - die moe­ders en kin­de­ren centraal stellen. Op de web­si­te van de Ad­vents­ac­tie leest u er meer over. U kunt meehelpen via de collecte in de pa­ro­chie, maar u kunt ook recht­streeks steun bie­den via de web­si­te of de brief met acceptgiro die tij­dens de Advent bij veel mensen in de bus valt.

Adventsactie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose