Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geef aan de nationale jongerencollecte!

Weekend van 19 en 20 november

gepubliceerd: woensdag, 12 oktober 2016

In het weekend van 19 en 20 no­vem­ber vindt in Neder­land de jaar­lijkse lan­de­lijke Jon­ge­ren­col­lec­te plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organi­sa­tie van lan­de­lijke jon­ge­ren­pro­jecten én voor het jon­ge­ren­werk in ons eigen bisdom.

Nog lang niet bij alle pa­ro­chies in ons bisdom is deze natio­nale jon­ge­ren­collecte bekend. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig! Helpt u mee deze be­lang­rijke collecte onder de aan­dacht te brengen bij uw pastoor en/ of pa­ro­chie­bestuur?

Wereld­jon­ge­ren­da­gen Krakau

Het is nog maar een paar maan­den gele­den dat 140 jon­ge­ren uit ons bisdom met een on­ver­ge­te­lijke erva­ring terug kwamen van de Wereld Jon­ge­ren­da­gen (WJD). Vele jon­ge­ren hebben in de evaluatie aange­ge­ven dat zij door de WJD een nieuw beeld hebben van de Kerk, hun geloof hebben verdiept en veel nieuwe vrien­den hebben gemaakt.

Meer jon­ge­ren­acti­vi­teiten

Ruim 125 tieners en jon­ge­ren had­den vorig jaar een verge­lijk­ba­re erva­ring tij­dens de pro­gram­ma’s die hen tij­dens de bisdom­bede­vaart in Rome wer­den aan­ge­bo­den. Zowel voor, als na deze reizen zijn voor hen ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Daarbij valt te denken aan voor­be­rei­dings- en vor­mings­weeken­den, reünies, een kerst­di­ner, een WJDag, net­werk­bij­een­komsten voor bege­lei­ders, een tiener­kamp en nog meer.

Niet alleen in de eigen pa­ro­chie

De bis­schop vindt het be­lang­rijk dat jon­ge­ren elkaar ook in een groter ver­band kunnen ont­moe­ten dan alleen in hun eigen pa­ro­chie. Op die manier maken we iets van de wereld­kerk in ons bisdom en in ons land zicht­baar. Jon­ge­ren beseffen dat zij niet alleen zijn en gezamen­lijk­heid biedt de moge­lijk­heid om in kwali­teit te inves­te­ren.

Finan­ciële steun nood­za­ke­lijk

Uiter­aard is er geld nodig om al deze reizen en ac­ti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren. Uw finan­ciële steun is daarvoor nood­za­ke­lijk, maar is voor de jon­ge­ren­werkers ook een be­lang­rijke morele steun in de rug. Zij vin­den het be­lang­rijk om tij­dens de jon­ge­ren­ac­ti­vi­teiten de con­ti­nuï­teit van de kerk te laten zien: Dankzij uw gift en inzet voor de jon­ge­ren­collecte zijn we in staat het geloof door te geven aan een volgende gene­ra­tie.

De opbrengst van de Jon­ge­ren­collecte kan wor­den overgemaakt naar:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’

Alvast veel dank voor uw hulp de jon­ge­ren­col­lec­te bij uw pa­ro­chie onder de aan­dacht te brengen.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 18 juni 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose