Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geef aan de nationale jongerencollecte!

Weekend van 19 en 20 november

gepubliceerd: woensdag, 12 oktober 2016

In het weekend van 19 en 20 no­vem­ber vindt in Neder­land de jaar­lijkse lan­de­lijke Jon­ge­ren­col­lec­te plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organi­sa­tie van lan­de­lijke jon­ge­ren­pro­jecten én voor het jon­ge­ren­werk in ons eigen bisdom.

Nog lang niet bij alle pa­ro­chies in ons bisdom is deze nationale jon­ge­ren­collecte bekend. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig! Helpt u mee deze be­lang­rijke collecte onder de aan­dacht te brengen bij uw pastoor en/ of pa­ro­chie­bestuur?

Wereld­jon­ge­ren­da­gen Krakau

Het is nog maar een paar maan­den gele­den dat 140 jon­ge­ren uit ons bisdom met een on­ver­ge­te­lijke erva­ring terug kwamen van de Wereld Jon­ge­ren­da­gen (WJD). Vele jon­ge­ren hebben in de evaluatie aange­ge­ven dat zij door de WJD een nieuw beeld hebben van de Kerk, hun geloof hebben verdiept en veel nieuwe vrien­den hebben gemaakt.

Meer jon­ge­ren­acti­vi­teiten

Ruim 125 tieners en jon­ge­ren had­den vorig jaar een verge­lijk­ba­re erva­ring tij­dens de pro­gram­ma’s die hen tij­dens de bisdom­bede­vaart in Rome wer­den aan­ge­bo­den. Zowel voor, als na deze reizen zijn voor hen ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Daarbij valt te denken aan voor­be­rei­dings- en vor­mings­weeken­den, reünies, een kerst­di­ner, een WJDag, net­werk­bij­een­komsten voor bege­lei­ders, een tiener­kamp en nog meer.

Niet alleen in de eigen pa­ro­chie

De bis­schop vindt het be­lang­rijk dat jon­ge­ren elkaar ook in een groter ver­band kunnen ont­moe­ten dan alleen in hun eigen pa­ro­chie. Op die manier maken we iets van de wereld­kerk in ons bisdom en in ons land zicht­baar. Jon­ge­ren beseffen dat zij niet alleen zijn en gezamen­lijk­heid biedt de moge­lijk­heid om in kwali­teit te inves­te­ren.

Finan­ciële steun nood­za­ke­lijk

Uiter­aard is er geld nodig om al deze reizen en ac­ti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren. Uw finan­ciële steun is daarvoor nood­za­ke­lijk, maar is voor de jon­ge­ren­werkers ook een be­lang­rijke morele steun in de rug. Zij vin­den het be­lang­rijk om tij­dens de jon­ge­ren­ac­ti­vi­teiten de con­ti­nuï­teit van de kerk te laten zien: Dankzij uw gift en inzet voor de jon­ge­ren­collecte zijn we in staat het geloof door te geven aan een volgende gene­ra­tie.

De opbrengst van de Jon­ge­ren­collecte kan wor­den overgemaakt naar:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’

Alvast veel dank voor uw hulp de jon­ge­ren­col­lec­te bij uw pa­ro­chie onder de aan­dacht te brengen.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose