Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geef aan de nationale jongerencollecte!

Weekend van 19 en 20 november

gepubliceerd: woensdag, 12 oktober 2016

In het weekend van 19 en 20 no­vem­ber vindt in Neder­land de jaar­lijkse lan­de­lijke Jon­ge­ren­col­lec­te plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organi­sa­tie van lan­de­lijke jon­ge­ren­pro­jecten én voor het jon­ge­ren­werk in ons eigen bisdom.

Nog lang niet bij alle pa­ro­chies in ons bisdom is deze nationale jon­ge­ren­collecte bekend. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig! Helpt u mee deze be­lang­rijke collecte onder de aan­dacht te brengen bij uw pastoor en/ of pa­ro­chie­bestuur?

Wereld­jon­ge­ren­da­gen Krakau

Het is nog maar een paar maan­den gele­den dat 140 jon­ge­ren uit ons bisdom met een on­ver­ge­te­lijke erva­ring terug kwamen van de Wereld Jon­ge­ren­da­gen (WJD). Vele jon­ge­ren hebben in de evaluatie aange­ge­ven dat zij door de WJD een nieuw beeld hebben van de Kerk, hun geloof hebben verdiept en veel nieuwe vrien­den hebben gemaakt.

Meer jon­ge­ren­acti­vi­teiten

Ruim 125 tieners en jon­ge­ren had­den vorig jaar een verge­lijk­ba­re erva­ring tij­dens de pro­gram­ma’s die hen tij­dens de bisdom­bede­vaart in Rome wer­den aan­ge­bo­den. Zowel voor, als na deze reizen zijn voor hen ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Daarbij valt te denken aan voor­be­rei­dings- en vor­mings­weeken­den, reünies, een kerst­di­ner, een WJDag, net­werk­bij­een­komsten voor bege­lei­ders, een tiener­kamp en nog meer.

Niet alleen in de eigen pa­ro­chie

De bis­schop vindt het be­lang­rijk dat jon­ge­ren elkaar ook in een groter ver­band kunnen ont­moe­ten dan alleen in hun eigen pa­ro­chie. Op die manier maken we iets van de wereld­kerk in ons bisdom en in ons land zicht­baar. Jon­ge­ren beseffen dat zij niet alleen zijn en gezamen­lijk­heid biedt de moge­lijk­heid om in kwali­teit te inves­te­ren.

Fi­nan­ciële steun nood­za­ke­lijk

Uite­raard is er geld nodig om al deze reizen en ac­ti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren. Uw fi­nan­ciële steun is daarvoor nood­za­ke­lijk, maar is voor de jon­ge­ren­werkers ook een be­lang­rijke morele steun in de rug. Zij vin­den het be­lang­rijk om tij­dens de jon­ge­ren­ac­ti­vi­teiten de con­ti­nuï­teit van de kerk te laten zien: Dankzij uw gift en inzet voor de jon­ge­ren­collecte zijn we in staat het geloof door te geven aan een volgende gene­ra­tie.

De opbrengst van de Jon­ge­ren­collecte kan wor­den overgemaakt naar:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’

Alvast veel dank voor uw hulp de jon­ge­ren­col­lec­te bij uw pa­ro­chie onder de aan­dacht te brengen.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose