Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping

Oktober 2018

gepubliceerd: maandag, 10 oktober 2016
De gezinssynode in oktober 2015
De gezinssynode in oktober 2015

‘Jon­ge­ren, geloof en onder­schei­ding van roe­ping’ is het thema dat paus Fran­cis­cus heeft gekozen voor de 15e Gewone Bis­schop­pen­synode, die plaats­vindt in ok­to­ber 2018 in Rome. In een ver­kla­ring van 6 ok­to­ber geeft de Heilige Stoel aan dat het thema de “uitdruk­king is van de pas­to­rale zorg van de Kerk voor jonge mensen”. De voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. Van den Hende, noemt het thema ‘posi­tief en toe­komst­ge­richt’.

Het thema is gekozen, aldus de ver­kla­ring van de Heilige Stoel, in het verlengde van de gesprekken tij­dens de recente Bis­schop­pen­synodes over het gezin en de inhoud van de post-synodale exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus ‘Amoris laetitia’. De genoemde Bis­schop­pen­synodes over het gezin von­den plaats in ok­to­ber 2014 (Bui­ten­ge­wone Bis­schop­pen­synode) en in ok­to­ber 2015 (Gewone Bis­schop­pen­synode).

Met het thema ‘jon­ge­ren, geloof en onder­schei­ding van roe­ping’ wil de Kerk, aldus de ver­kla­ring, “jon­ge­ren ver­ge­zel­len op hun weg naar volwassen­heid, zodat zij, door een proces van onder­schei­ding, het plan voor hun leven kunnen ont­dek­ken en dat met vreugde kunnen rea­li­se­ren, open voor de ont­moe­ting met God en de mede­mens en zich actief enga­gerend in de opbouw van de Kerk en de samen­le­ving.”

Zoals gebruike­lijk is, is de keuze voor het thema door de paus gemaakt na een raadple­ging van bis­schop­pen­con­fe­ren­ties, de Oosters-Katho­lie­ke Kerken en de algemene oversten van de kloosteror­den en reli­gi­euze con­gre­ga­ties.

Zien waar het op aan komt

De voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, Mgr. Van den Hende, laat in een korte reactie weten:

“Ik vind het posi­tief en toe­komst­ge­richt dat er een Bis­schop­pen­synode gewijd gaat wor­den aan de jon­gere gene­ra­ties. Ik ben hoop­vol dat deze Bis­schop­pen­synode zal bijdragen aan de voort­gang van het geloof en het verstaan van Gods roepstem en zijn bedoeling met ieders leven, tot opbouw van de Kerk en de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie. Met oog voor God en voor de mede­mens zullen ook de jon­gere gene­ra­ties in de Kerk in staat zijn om te zien waar het op aan komt (naar Filippenzen 1, 10).”

Bis­schop­pen­synode

De Bis­schop­pen­synode is een ont­moe­ting van bis­schop­pen uit de hele wereld en brengt de col­le­giale ver­bon­den­heid tot uitdruk­king van de bis­schop­pen uit heel de wereld met de paus. De synode biedt de gelegen­heid tot on­der­lin­ge uit­wis­se­ling over be­lang­rijke on­der­wer­pen in Kerk en wereld en is tevens bedoeld om te komen tot raad en advies aan de paus. In tegen­stel­ling tot een Oecu­me­nisch Concilie, komen voor een synode niet alle bis­schop­pen van de Kerk samen, maar is er sprake van af­ge­vaar­dig­den van het we­reld­wijde epis­co­paat, afkoms­tig uit alle delen van de wereld. Een Gewone Bis­schop­pen­synode vindt door­gaans om de drie jaar plaats. Daar­naast kan de paus besluiten een Bij­zon­dere Bis­schop­pen­synode bijeen te roepen.

De Bis­schop­pen­synode werd inge­steld op 15 sep­tem­ber 1965 door paus Paulus VI. De bis­schop­pen die toen deelnamen aan het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) had­den hiertoe de wens uit­ge­spro­ken.

(bron: SRKK)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose