Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ontmoet de Wereldkerk

Conferentie van Kerk in Nood

gepubliceerd: woensdag, 12 oktober 2016

Een in­druk­wek­kende lijst met natio­nale en inter­na­tio­nale sprekers belooft een inte­res­sante bij­een­komst in Hilversum. Op zater­dag 26 no­vem­ber 2016 or­ga­ni­seert Kerk in Nood een con­fe­ren­tie met als titel ‘Ontmoet de Wereld­kerk’ in Con­fe­ren­tie­cen­trum Gooiland in Hilversum.

Het wordt een dag vol in­spi­re­rende ont­moe­tingen met bui­ten­landse reli­gi­euzen, Neder­landse mis­sio­na­rissen en mi­gran­ten­kerken in Neder­land. Drie afzon­der­lijke pro­gram­ma's voor kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren maken het een dag voor het hele gezin.

Sprekers

Sprekers op de dag zijn o.a.:

  • Robert Kar­di­naal Sarah (Guinée, Vati­caan)
  • Zr. Raghida Al-Khouri (Syrië)
  • Pr. Augusín Delouvroy (Peru)
  • zusters Do­mi­ni­ca­nessen uit Sittard

Crèche, kin­der- en jon­ge­ren­pro­gramma’s

Voor kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren zijn er drie speciale pro­gram­ma’s:

  • crèche voor kin­de­ren van 0 t/m 4 jaar
  • kin­der­pro­gramma voor kin­de­ren van 5 t/m 14 jaar
  • jon­ge­ren­pro­gramma voor jon­ge­ren vanaf 15 jaar

Bijdrage in de kosten

€ 15 voor het vol­was­se­nen­pro­gramma
€   7 voor het jon­ge­ren­pro­gramma

Kerk in Nood

Kerk in Nood onder­steunt chris­te­nen over de hele wereld waar zij wor­den ver­volgd of onderdrukt of waar zij in pas­to­rale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door in­for­ma­tie, gebed en actie. Kerk in Nood is een inter­na­tio­nale katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie met kantoren in 21 lan­den. Kerk in Nood is in 1947 opgericht door de Neder­landse ‘spekpater’ Werenfried van Straaten en geeft jaar­lijks steun aan 6.000 projecten we­reld­wijd.

Video

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose