Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Van Osdorp naar Vogelenzang...

gepubliceerd: woensdag, 6 mei 2009
Veer­tig jaar gele­den werd pater G. Wilkens s.J. in Osdorp door mgr. Th. Zwart­kruis tot pries­ter gewijd. Dat gebeurde juist op het moment dat alle pries­ter-oplei­dingen gesloten wer­den en er span­ningen waren rond kri­tische ge­meen­ten en uittre­dende pries­ters, zo memoreerde de jubila­ris. Toch heeft pater Wilkens zijn hele pries­ter­le­ven gewijd aan de vor­ming van reli­gi­euzen, toe­koms­tige pries­ters, per­ma­nente diakens en cate­chisten. Ook in Vo­ge­len­zang.

Op 4 mei werd het veer­tig­ja­rig pries­ter­jubi­leum van pater Wilkens op de Tilten­berg gevierd. De Bis­schop dankte in de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring de jubila­ris voor zijn inzet en ini­tia­tie­ven. Zo is pater Wilkens steeds betrokken geweest bij de oprich­ting en de lei­ding van het theo­lo­gisch tijd­schrift “Communio” en de Maria Mater-kringen. Mgr. J. Punt noemde hierbij in het bij­zon­der de geest van dienst­baar­heid aan Christus en de Kerk, waar­mee pater Wilkens zijn werk altijd heeft gedaan. Het gaat hem er niet om op de voor­grond te staan of de lei­ding te hebben, maar dat het goede werk wordt gedaan, waarbij hij zich graag weer terug trekt als dat goed moge­lijk is. Pater Wilkens memoreerde in de homilie de afgelopen veer­tig jaren die binnen de katho­lie­ke Kerk soms hef­tig waren. Soms leek het erop alsof alles verloren zou gaan. Maar de Heer leidt de Kerk, ook waar wij­zelf geneigd zijn te denken dat niet de juiste mensen aan het roer staan. Het gaat om het geheim van "de binnen­kant" en de Kerk is bezig met een “Stille Omgang”, waarbij dit geheim in de stilte van ons hart wordt gedragen. Veer­tig jaar is een lange tijd, een bijbelse mensenleef­tijd; we zijn echter nog niet in het beloofde land, maar we gaan ver­der..., aldus de jubila­ris.

Na de vie­ring kwamen vele stu­den­ten van het Sint Boni­fa­tius-instituut en de se­mi­na­risten hem fe­li­ci­te­ren. Namens de Tilten­berg bood rector Hendriks een cadeau aan. Het fees­te­lij­ke buffet werd opge­luis­terd met zang en muziek van de stu­den­ten van “Re­demp­to­ris Mater”. (Tilten­berg.org)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose