Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

World Wide Ethics

Zaterdag 22 oktober Studiedag voor katholieke zorgprofessionals

gepubliceerd: zaterdag, 24 september 2016

World Wide Ethics - Katholieke Zorgprofessionals NederlandVoor katho­lie­ken werk­zaam in de ge­zond­heids­zorg is het een uit­daging om hun beroep uit te oefenen in overeenstem­ming met de leer van de Kerk. “Soms kun je hierbij op onbegrip of tegenstand stuiten van collega’s of pa­tiën­ten,” aldus de organi­sa­tie Katho­lie­ke Zorgpro­fes­sio­nals in Neder­land. “In 2014 en 2015 hebben we drie bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd voor R.-K. Werkers in de Ge­zond­heids­zorg.

De voor­be­rei­dingen voor het opzetten van een vereni­ging voor katho­lie­ke zorgpro­fes­sio­nals zijn in volle gang. Doel daar­van is ver­die­ping bie­den in de rooms-katho­lie­ke leer met betrek­king tot medische ethiek en elkaar helpen bij het in de praktijk brengen daar­van. Het net­werk krijgt vorm! Ook gaan we door met het or­ga­ni­se­ren van lan­de­lijke bij­een­komsten.”

De eerst­volgende bij­een­komst is op 22 ok­to­ber 2016, in Hilversum: een studie­dag met als thema ‘World Wide Ethics’. Om vaar­dig­heid te krijgen in het denken vanuit ver­schil­lende perspectieven en zo de katho­lie­ke denk­wij­ze bewuster te kunnen toepassen en uitleggen, wor­den ver­schil­lende perspectieven behandeld. Hierbij komen naast het katho­lie­ke per­spec­tief diverse andere theorieën aan bod. Deze wor­den toegepast op casuïstiek in dis­cus­sie­groepen, waarna een plenaire terug­kop­pe­ling volgt.

De dag start met een Eucha­ris­tie­vie­ring en ein­digt met een lezing van de Neder­landse Pa­tiën­ten Vereni­ging.

Sprekers

  • dr. E. Garcia (ethicus en universitair docent medische ethiek)
  • M. Mijhad - van Voorst tot Voorst (verlos­kun­dige en bio-ethicus)
  • drs. Esmée Wiegman - van Meppelen Scheppink (directeur Neder­landse Pa­tiën­ten Vereni­ging)

Pro­gram­ma

10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
cele­brant: dr. L.J.M. Hendriks, voor­zit­ter Katho­lie­ke
Stich­ting Medische Ethiek, rector Groot­semi­narie Rolduc
11.00 uur Koffie
11.30 uur Inlei­ding “World Wide Ethics”
dr. E. Garcia en M. Mijhad - van Voorst tot Voorst
12.30 uur Dis­cus­sie­groepen
13.00 uur Lunch
14.00 uur Terug­kop­pe­ling vanuit de dis­cus­sie­groepen en dis­cus­sie
o.l.v. dr. E. Garcia en M. Mijhad - van Voorst tot Voorst
15.00 uur Lezing over de Neder­landse Pa­tiën­tenVereni­ging
drs. Esmée Wiegman - van Meppelen Scheppink, directeur NPV
16.30 uur Borrel

Details

Locatie: De Schaapskooi. Emma­straat 3, Hilversum
Kosten: € 30 (stu­den­ten € 15)
Aanmel­ding: www.medische-ethiek.nl/modules/extcal/event.php?event=124
Flyer: Download de flyer
E-mail: rkvereni­ging@medische-ethiek.nl
Website: www.medische-ethiek.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose