Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kathedrale koor veroverde Rome

gepubliceerd: woensdag, 6 mei 2009
In het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom Haar­lem - Am­ster­dam reisde het koor van de Sint Bavo samen met de kin­de­ren van de koor­school naar Rome. De zes dagen in de Eeuwige Stad vorm­den een aaneenschakeling van hoogte­pun­ten, maar ook een or­ga­ni­sa­torische en logis­tieke tour de force. In totaal een kleine hon­derd mensen vorm­den het gezel­schap. Er was lang voor gespaard, gewerkt, gelobbied en an­ders­zins voor­be­reid, maar het re­sul­taat mocht er zijn.

Niet alleen de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam,, mgr. Punt, maakte de reis mee, maar ook kar­di­naal Adrianus Simonis, emeritus-aarts­bis­schop van Utrecht. Het koor had in die zes dagen liefst zeven uit­voe­ringen in eucha­ris­tie­vie­ringen en concerten. Muzikaal hoogte­punt waren wel het optre­den in de kerk van Santa Maria in Trastevere, waar de H. Wil­li­brord zijn bis­schops­wij­ding ont­ving, en in de kerk van de Anima, bij het graf van de Neder­landse paus Hadrianus. Fees­te­lijk hoogte­punt was het optre­den voor de paus, helemaal vooraan op het Sint Pieters­plein. Twee kin­de­ren mochten Bene­dic­tus een cd aanbie­den met opnamen van hun koor. Dat de H. Vader ervan genoten heeft bleek wel uit het feit dat hij het koor tot tweemaal toe begroette, eenmaal tij­dens de audiŽntie van woens­dag en nogmaals op zon­dag, bij het Regina Coeli. In een kort per­soon­lijk gesprekje met onze bis­schop zei de paus getroffen te zijn door de mooie li­tur­gische uit­stra­ling van het koor, dat in rode toog en witte koorhem­den veel bekijks trok.

Op het pro­gram­ma stond onder meer en bezoek aan de Vati­caanse tuinen en, voor de ouderen, aan de op­gra­vingen onder de basiliek van Sint Pieter, waar men in de jaren veer­tig het graf van Sint Petrus heeft terug­ge­von­den. Er was ook ,voor het eerst in de der­tien­ja­rige ge­schie­de­nis van dit huis, een concert in Domus Sanctae Marthae, in opdracht van Johannes Paulus II gebouwd voor de huis­ves­ting van de kar­di­na­len bij het conclaaf. Daar waren onder meer Kar­di­naal Re en kar­di­naal Comastri bij aanwe­zig en vele leden van de Romeinse Curie.

Zondag­mid­dag zong het koor in de Sint Pieter, tij­dens een eucha­ris­tie­vie­ring die werd gece­le­breerd door kar­di­naal Comastri. ís Ochtends had­den de Haar­lemse zan­gers en zan­geressen de mis in de Friezen­kerk opge­luis­terd. Hier was mgr. Punt hoofd­cele­brant, met als con­cele­branten onder meer kar­di­naal Simonis en mgr. Hans van den Hende, bis­schop van Breda, alsmede de se­cre­ta­ris van de pau­se­lijke Raad Cor Unum, de Neder­lan­der mgr. Karel Kasteel.

Veel waar­de­ring was er, van de kar­di­naal, maar ook van onze bis­schop en van ver­schil­lende Vati­caanse prelaten, voor de koor­school. In een ver­slag van RKKís Kruis­punt-tv noemde mgr. Punt de school een voor­beeld voor het onder­wijs, een in­stel­ling waar gedegen schoolse vor­ming, muzikale ont­wik­ke­ling en verbre­ding van de culturele en gees­te­lij­ke horizon hand in hand gaan.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose