Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boodschap paus Franciscus

1 September - Wereldgebedsdag voor de Schepping

gepubliceerd: vrijdag, 2 september 2016
Boodschap paus Franciscus

In zijn bood­schap voor de Wereld­ge­beds­dag voor de Schep­ping (1 sep­tem­ber) doet paus Fran­cis­cus het voorstel om de tra­di­tio­nele zeven gees­te­lij­ke werken van barm­har­tig­heid aan te vullen met een achtste werk: zorg voor de schep­ping. De werken van barm­har­tig­heid zijn gericht op het hele men­se­lijke leven en alles wat het omvat. Daartoe hoort ook de zorg voor ons gemeen­schap­pe­lijk huis: de aarde, aldus de paus.

Mensen van geloof en goede wil

Op 1 sep­tem­ber viert de R.-K. Kerk, samen met de orthodoxe Kerken en de steun van andere kerken en chris­te­lijke ge­meen­schappen, de Wereld­ge­beds­dag voor de Schep­ping. Bij deze gelegen­heid publi­ceerde paus Fran­cis­cus een bood­schap, waarin hij aan­dacht voor de zorg voor de schep­ping verbindt met het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid.

In 2007 deed de derde Europese Oecu­me­nische Assemblée het voorstel om te komen tot een ‘Tijd van de Schep­ping’ die doorloopt tot 4 ok­to­ber, de ge­dach­te­nis van de heilige Fran­cis­cus van Assisi. Dit ini­tia­tief heeft geleid tot ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten ten behoeve van de heel­heid van de schep­ping waarbij chris­te­nen van ver­schil­lende deno­mi­na­ties en ook niet-gelo­vi­gen betrokken zijn. Christen of niet, als mensen van geloof en goede wil moeten we verenigd zijn om barm­har­tig­heid jegens de aarde te tonen, aldus de paus.

De armen en de aarde

De paus wijst op de gevolgen van de eco­lo­gische crisis. De mens­heid mag niet on­ver­schil­lig staan tegen­over het verlies van biodiver­si­teit en de ver­nie­ti­ging van eco­lo­gische systemen. Deze wor­den vaak veroor­zaakt door egoïstisch gedrag. De klimaat­ver­an­de­ring staat mede aan de wieg van het vluch­te­lingen­vraag­stuk. De armsten van de wereld wor­den het meest getroffen door deze ver­an­de­ring. De mens is nauw verbon­den met de hele schep­ping. Ieder schepsel heeft zijn eigen intrinsieke waarde. De paus roept ons op te luis­te­ren naar de kreten van de armen en van de aarde en een gepast ant­woord hierop te formu­le­ren.

Je leven beteren

Het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid roept de gelo­vi­gen op tot een inner­lijke beke­ring. We zijn gewend geraakt aan een bepaalde levens­stijl met een verlangen meer te consumeren dan wat nood­za­ke­lijk is, zegt de paus. Hij nodigt gelo­vi­gen daarom in het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid uit tot een gewetens­on­der­zoek en beke­ring. Hierin speelt het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning een be­lang­rijke rol. We belij­den onze zon­den, aldus de paus, omdat we het verlangen hebben om te ver­an­de­ren. De genade die God ons schenkt in het sacra­ment zal ons kracht geven om ons leven daad­wer­ke­lijk te beteren.

Meer respect voor de schep­ping moet zich concreet vertalen. De paus somt een aantal concrete zaken op, zoals het gebruik maken van open­baar ver­voer, het schei­den van afval en gebruik van plastic en papier vermij­den, het water­ge­bruik beperken, onno­dige lichten uit schakelen en enkel koken wat we rede­lijker­wijs kunnen eten. Het behoud van de schep­ping heeft ook een poli­tieke en econo­mische dimensie. De poli­tiek en de economie moeten zich, aldus paus Fran­cis­cus, richten op de realise­ring van lange termijndoelen. (Hans de Jong / Bisdom Breda)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose