Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kardinaal Turkson ontvangt bundel over Laudato Si

Ronde Tafelgesprek over de encycliek

gepubliceerd: donderdag, 1 september 2016

Op dins­dag 30 au­gus­tus orga­ni­seer­de Stich­ting Justice and Peace Neder­land een besloten Ronde Tafel­ge­sprek over de sociale en­cy­cliek Laudato Si’. Hierbij aanwe­zig was Kar­di­naal P. Turkson, presi­dent van de Pau­se­lijke Raad voor Ge­rech­tig­heid en Vrede. De kar­di­naal vatte de en­cy­cliek samen en onder­streepte het belang van een in­te­grale bena­dering voor klimaat­ver­an­de­ring die ook de men­se­lijke en sociale dimensies res­pec­teert.

Ver­vol­gens wer­den de aanwe­zigen gevraagd hun visie op de en­cy­cliek te geven en aan te geven hoe zij in Neder­land op syste­ma­tische en diep­gaande wijze aan­dacht aan deze cruciale en­cy­cliek kunnen geven.

Voor­af­gaand aan deze ont­moe­ting, heeft bestuurslid diaken Philip Weijers de kar­di­naal een exemplaar mogen aanbie­den van de bundel ‘De zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis’. Deze bundel met be­schou­wingen over de en­cy­cliek Laudato Si’ is door het CSLK in april 2016 uit­ge­bracht.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose