Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebedsdag voor de zorg voor de Schepping

Donderdag 1 september

gepubliceerd: dinsdag, 30 augustus 2016

Gebedsdag voor de zorg voor de scheppingOpnieuw nodigt paus Fran­cis­cus gelo­vi­gen uit om we­reld­wijd op don­der­dag 1 sep­tem­ber te bid­den voor de schep­ping. Vorig jaar werd deze wereld­ge­beds­dag voor de schep­ping voor het eerst in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gehou­den, aan­slui­tend bij een gewoonte die al lan­ger bestaat in de Orthodoxe kerken.

In juni 2015, bij de publi­ca­tie van de en­cy­cliek ‘Laudato si’, kon­digde paus Fran­cis­cus de jaar­lijks te hou­den gebeds­dag voor de schep­ping al aan. Hij onder­streepte dat respect en zorg voor het milieu horen bij de verant­woor­de­lijk­heid en gelo­vi­ge inzet van iedere christen. De paus spreekt over een in­te­grale eco­lo­gie.

Wanneer het gaat om het milieu, spreekt de paus heel bewust over: de schep­ping. Op deze manier wordt het geloof tot uitdruk­king gebracht dat het leven van onze wereld een geschenk is van God die alles gemaakt heeft; dat God aan de oorsprong staat van ons leven; dat Hij aan de mensen de zorg voor de schep­ping heeft toe­ver­trouwd.

Ook spreekt de paus over het milieu als een ‘gemeen­schap­pe­lijk huis’. In dit licht dienen de rijkdommen van de wereld ten goede te komen aan alle mensen. Vanuit dit gelovig besef -met oog voor het alge­meen wel­zijn- wordt voort­du­rende soli­da­ri­teit gevraagd met alle mensen, vooral met hen die door armoede gebrek lij­den en die in nood zijn.

Zo bezien, heeft goede zorg voor de schep­ping ook alles te maken met vrede en vei­lig­heid in onze wereld. Niet voor niets schreef paus Bene­dic­tus XVI in 2010 bij gelegen­heid van de wereld­ge­beds­dag voor de vrede (ieder jaar op 1 januari): “Het milieu moet gezien wor­den als Gods gave aan alle mensen en het gebruik dat wij ervan maken brengt een gedeelde verant­woor­de­lijk­heid met zich mee voor heel de mens­heid [..] Als we de schep­ping zien als een gave aan de mens­heid, helpt ons dat de roe­ping en de waarde van de mens te begrijpen”.

Paus Johannes Paulus II schreef bij gelegen­heid van de wereld­ge­beds­dag voor de vrede op 1 januari 1990 een bood­schap met de titel: “Vrede met God, vrede met heel de schep­ping”. In deze bood­schap riep hij op tot nieuwe soli­da­ri­teit: soli­da­ri­teit tussen alle lan­den, rijke én arme. De paus zag de problemen met betrek­king tot de eco­lo­gie als een ge­za­men­lijke verant­woor­de­lijk­heid van heel de mens­heid. St. Fran­cis­cus werd genoemd als groot voor­beeld: “het ge­tui­ge­nis van Fran­cis­cus van Assisi laat zien dat we vanuit de vrede met God ons beter kunnen toeleggen op de vrede met de schep­ping, en dit is onlosmake­lijk verbon­den met de vrede tussen alle volken”, aldus paus Johannes Paulus II.

Met het oog op 1 sep­tem­ber aanstaande, bij gelegen­heid van de wereld­ge­beds­dag voor de schep­ping in het heilig jaar van barm­har­tig­heid (2016), zegt paus Fran­cis­cus dat het zorgen voor de schep­ping een daad van barm­har­tig­heid is aan ons gemeen­schap­pe­lijk huis. (SRKK)





Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose