Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. G.P.M. Geukers overleden

gepubliceerd: donderdag, 25 augustus 2016

Op vrij­dag 19 au­gus­tus 2016 overleed te Egmond aan Zee, toch nog vrij plot­se­ling, de hoo­geer­waarde heer Mgr. Gerardus (Gé) Petrus Maria Geukers.

In Memoriam

Gé Geukers werd geboren te Haar­lem op 18 mei 1925 en op 19 mei 1951 tot pries­ter van het bisdom Haar­lem gewijd. Zijn eerste mis deed hij in de Spaarne­kerk (O.L.Vrouw Rozen­krans en Dominicus) in Haar­lem.

Hij was ach­ter­een­vol­gens kape­laan te Ursem, H. Bavo (1951), kape­laan te ’s-Gravenhage, H. Jeroen (1953). Ver­vol­gens was hij op het Semi­na­rie Hage­veld leraar (1955), prefect (1958) en regent (1966). In 1970 werd hij deken van het dekenaat Amstelland en daar­naast in 1971 pastoor te Nes aan de Amstel, H. Urbanus. In 1978 werd hij benoemd tot bis­schop­pe­lijk vica­ris en in 1985 tot vica­ris-generaal van het bisdom Haar­lem. Hij was van 1987 tot heden lid van het Haar­lemse Ka­the­draal Kapit­tel, vanaf 2006 als ere-kanun­nik. Op 1 januari 1996 ging hij met emeritaat en werd pastor in het Zorg­cen­trum Agnes te Egmond aan Zee waar hij ook ging wonen.

Gé Geukers is diverse malen on­der­schei­den in 1984 werd hij Officier in de Orde van Oranje Nassau, in 1988 werd hij Ere-prelaat van zijne hei­lig­heid de Paus en in 1995 kreeg hij op het Ministerie van Justitie de Ko­nin­klij­ke Onder­schei­ding Ridder in de Orde van de Neder­landse Leeuw.

Toen ik Gé afgelopen voor­jaar bezocht maakte hij, ondanks zijn ge­zond­heids­pro­ble­men, een montere indruk. Gé was een echte per­soon­lijk­heid, alleen al door zijn ver­schij­ning en mar­kante stem­ge­luid. Hij heeft in zijn pries­ter­le­ven tal­loze taken vervuld, van kape­laan, leraar en regent, tot pastoor-deken en vica­ris-generaal, en was zeer gezien in de pa­ro­chies van het bisdom. Als vica­ris-generaal en vooral als vormheer kende hij alle kerk­ge­le­gen­he­den in het bisdom en degenen die daar pas­to­raal werk­zaam waren. Hij heeft in al die jaren, en tot op hoge leef­tijd, vele jon­ge­ren gevormd en weer later menig huwe­lijk van hen inge­ze­gend en hun kin­de­ren gedoopt.

Hij was be­stuur­der in een moei­lijke periode van de Haar­lemse kerkge­schie­de­nis. Hij is echter na zijn afscheid in 1996 zeer verbon­den ge­ble­ven met het bisdom. Hij hield graag contact met ie­der­een en mede­wer­kers van het bisdom kon­den altijd een beroep op hem doen om bij­voor­beeld in­for­ma­tie te geven over een collega die overle­den was. Zijn mensenkennis en feil­loze geheugen zorgde altijd voor een sympathieke en eer­lijke beschrij­ving.

Zijn ge­zond­heid ging de laatste jaren achteruit, maar hij bleef zich inzetten voor het pas­to­raat in Agnes Zorg­cen­trum te Egmond aan Zee waar hij de laatste 20 jaar heeft gewoond.

Op dins­dag 16 au­gus­tus j.l. heeft hij de zie­ken­zal­ving ont­van­gen, waarna hij zich inner­lijk overgaf aan zijn ont­moe­ting met zijn Schepper en Heer, die hem op vrij­dagvond 19 au­gus­tus 2016 tot Zich riep.

Afscheid

Dank­baar voor wat Gé voor ons bisdom betekend heeft, bevelen wij hem bij de Heer aan en bid­den wij voor zijn zielenrust. Dat hij mag rusten in vrede.

Er is gelegen­heid om afscheid van Gé te nemen op don­der­dag 25 au­gus­tus a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur in Agnes Zorg­cen­trum, Roosevelt­straat 1 te Egmond aan Zee.

De uit­vaart vindt plaats op vrij­dag 26 au­gus­tus om 10.30 uur in de paro­chie­kerk van de H. Margaretha Maria Alacoque, Herenweg 188 te Egmond aan de Hoef, waarna hij in besloten kring wordt begraven bij zijn Zusters van de H. Joseph op de r.k. begraaf­plaats in Egmond aan Zee.

Na de vie­ring is er gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten in Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52 in Egmond aan Zee.

+ Jozef M. Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Corres­pon­dentie­a­dres

J. Schuurmans
Molkade 4
1561 HP Krommenie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose