Bisdom Haarlem-Amsterdam










Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Neem verantwoordelijkheid voor Europa’

Nederlandse bisschoppen in handreiking Europese verkiezingen

gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2009
De bis­schop­pen erkennen de meer of min­der gerecht­vaar­digde euroscepsis: ‘Feit is dat voor de meeste bur­gers ‘Europa’ vooral staat voor een alom­vat­tende bureaucra­tische machine die zich druk maakt over de meest vreemde zaken, die afstan­de­lijk is (...) en waar de bur­gers weinig invloed op uit kunnen oefenen. Het is dus niet zo vreemd dat de Europese technocratie medeverant­woor­de­lijk gehou­den wordt voor de grote maat­schap­pe­lijke problemen die veroor­zaakt wor­den door de eco­no­mische crisis, globalise­ring en de klimaat­ver­an­de­ring.’ Daar tegen­over stellen de bis­schop­pen de ‘idealen waar­mee de Europese samen­wer­king ooit begon’. Want, zo zeggen de bis­schop­pen, ‘voordat er beleid was, voordat er ambtenaren en overlegorganen kwamen, waren er idealen en waar­den. Iedere ge­meen­schap die gebaseerd is op wetten en regels heeft ook waar­den nodig als fun­dament’. Als fun­da­men­tele waar­den voor Europa noemen de bis­schop­pen: de bescher­ming van de men­se­lijke waar­dig­heid en het bonum commune, het alge­meen wel­zijn, van de hele samen­le­ving. Op grond daar­van komen andere beginselen zoals soli­da­ri­teit en sub­si­dia­ri­teit naar voren. Die fun­da­men­tele waar­den en beginselen mag Europa volgens de bis­schop­pen nooit uit het oog verliezen.

Eco­no­mische crisis en de crises

In het kader van de Europese verkie­zingen staan de bis­schop­pen ook stil bij de actuele eco­no­mische crisis. Die heeft laten zien dat ‘eco­no­mische ac­ti­vi­teiten, in het bij­zon­der die van de vrije markt­eco­no­mie, niet vol te hou­den zijn in een juri­disch, poli­tiek en ethisch vacuüm’. De eco­no­mische crisis brengt volgens de bis­schop­pen een morele crisis aan het licht: ‘Ten eerste, een ge­rech­tig­heid­cri­sis: veel mensen in Europa en ook in ons eigen land zijn onte­recht de dupe van fi­nan­cieel wanbeleid. Buiten de grenzen van de Europese Unie heeft de crisis desastreuze gevolgen voor de armen in de ont­wik­ke­lings­lan­den. Ten tweede, een zin­ge­vings­cri­sis: het jarenlang nastreven van zoveel moge­lijk winst, rijkdom en luxe con­sump­tiegoe­de­ren heeft niet het paradijs gebracht dat velen hoopten. Integen­deel.’

Matig­heid, recht­vaar­dig­heid en soli­da­ri­teit

Deze crises vragen volgens de bis­schop­pen om ‘een nationale en Europese aanpak waarin de deugd van matig­heid wordt betracht om zorg­vul­dig met de schaarse aardse hulp­bronnen om te gaan. Daar­naast de deugd van recht­vaar­dig­heid om de rechten van de mede­mens te be­scher­men en hem te geven wat hem toe­komt. En tenslotte de soli­da­ri­teit volgens de gou­den regel dat wij allen daad­wer­ke­lijk verant­woor­de­lijk zijn voor elkaar’.

En ver­der...

Andere on­der­wer­pen die de bis­schop­pen in de hand­rei­king aansnij­den zijn, naast migratie en vluch­te­lingenbeleid, klimaat­ver­an­de­ring en inter­na­tio­naal vei­lig­heidsbeleid, onder andere mensen­rechten en steun voor ge­zin­nen. De hand­rei­king sluit af met tips voor ver­dere oriëntatie. (SRKK)


Klik hier om de hand­rei­king te lezen (PDF)






Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose