Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pater Tjeu Timmermans o.carm overleden

Oud-voorzitter van de KNR

gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2016
foto: SRKK
Pater Tjeu Timmermans o.carm
Pater Tjeu Timmermans o.carm

In de namid­dag van 28 juni 2016 overleed pater Tjeu Timmermans in het karmel­kloos­ter in Boxmeer. Hij was van 2004 tot 2009 voor­zit­ter van de KNR en daarvoor van de SNPR.

Tjeu Timmermans werd op 19 ok­to­ber 1943 in Tegelen geboren in een gezin van 10 kin­de­ren; hij kreeg de namen Matthias Johannes Antonius. Vanaf 1956 was hij leer­ling aan het Brocardus­col­lege in Merkelbeek; van 1958 tot 1963 aan het gymnasium in Zenderen. Hij werd, met als klooster­naam Oswin, novice in Boxmeer op 20 au­gus­tus 1963. Daar legde hij zijn reli­gi­euze geloften af op 22 au­gus­tus 1964. Zijn filo­so­fiestudie deed hij in Dordrecht. Hij stu­deerde theo­lo­gie aan de KTHA van 1967 tot 1975 en ont­ving de pries­ter­wij­ding op 3 juli 1971 in Am­stel­veen.

Inzet voor de reli­gi­euzen

Ook voor de Neder­landse reli­gi­euzen heeft hij veel betekend, vanaf 1999 van de SNPR en later na het samen­gaan van de samen­wer­kings­ver­ban­den in 2004 als eerste voor­zit­ter van de ene KNR. Tijdens zijn voor­zit­ter­schap van 2004 tot 2009 kreeg de hui­dige KNR haar vorm. Gedurende 4 jaar was hij ook lid van de Beleidsadvies­com­mis­sie Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Niet alleen als voor­zit­ter van de KNR zette Tjeu Timmermans zich in voor de reli­gi­euzen, maar ook op andere gebie­den. Hij werd veel gevraagd voor het be­ge­lei­den van Kapit­tels en voor het geven van retraites. Daarbij kwamen zijn pas­to­rale kwali­teiten naar voren en bood hij aan velen een luis­te­rend oor.

Bestuurs­func­ties

Tjeu Timmermans heeft op een groot aantal plaatsen in ons land tal­loze pas­to­rale en bestuur­lijke functies bekleed; hij was van grote bete­ke­nis geweest voor de Neder­landse karmel­pro­vin­cie. Jarenlang was hij lid van het alge­meen bestuur van de orde en co-provinciaal. Tussen 1996 en 2005 was hij prior provinciaal. Als kun­dig en betrokken lid of voor­zit­ter zette hij zich in voor een groot aantal bestuurs­com­mis­sies zoals o.a. de Werk­groep Sa­men­komst Karmel­fa­mi­lie, de Stich­ting Vrien­den van Titus Brandsma, het alge­meen en dage­lijks bestuur van het Titus Brandsma Instituut, het bestuur van het Titus Brandsma Memorial en het Neder­lands Carmeli­taans Instituut te Boxmeer, waar­van hij directeur was.

Daar­naast was hij pastor in o.a.Almelo, Dordrecht en Boxmeer. In deze laatste plaats werkte hij vanaf sep­tem­ber 2006 tot aan zijn dood.

Inter­na­tio­naal

Niet onvermeld mag blijven zijn be­trok­ken­heid bij de Filippijnse Karmel. Hij heeft enorm veel gedaan voor de Karmel aldaar die hij met regelmaat bezocht. Hij was vanaf 2001 tot nu toe lid van de Executive Board Scientific Center for Spirituality in Manila. Zeker ook moeten we vermel­den dat hij zich vele jaren daad­krach­tig inzette voor de opbouw van de Karmel in Litouwen. Ook daar was hij een graag geziene en ge­waar­deerde mede­broe­der.

Toekomst van de reli­gi­euzen

Als voor­zit­ter van de KNR werd Tjeu Timmermans ook gecon­fron­teerd met de vergrij­zing en de terugloop van het aantal reli­gi­euzen. Wel bleef hij ver­trouwen hebben in het voort­be­staan van het reli­gi­euze leven, hetzij in andere vormen. In ver­schil­lende artikelen en inlei­dingen sprak hij hierover. " De bewe­ging van God gaat ver­der, krijgt steeds weer een andere vorm. Wij dragen de bewe­ging van God ver­der in het ver­trouwen dat anderen op hun eigen wijze in die bewe­ging van God gaan staan en deze ver­der dragen"

Dat dit niet van­zelf gaat en er naast ver­trouwen hebben nog meer nodig is, wist hij ook; "Willen we als reli­gi­euze ge­meen­schappen en reli­gi­eus bewogen mensen recht van bestaan hebben, dan lijkt het van belang God levensecht en levensnabij in kerk en samen­le­ving aan de orde te stellen. We wor­den uit­ge­no­digd met ver­trouwen en moed nieuwe wegen te gaan, juist nu veel ver­trouwde struc­tu­ren kwets­baar blijken en de toe­komst van reli­gi­eus leven niet van­zelf­spre­kend lijkt. We wor­den uitgedaagd zicht­baar te maken wat reli­gi­eus leven nu betekent. "

Reserve­tijd

“Ik leef in reserve­tijd” zei Tjeu Timmermans de laatste jaren vaak. Maar rond Pasen van dit jaar gaf zijn lichaam signalen af, die in de weken daarna niet anders kon­den wor­den verstaan dan als: er is iets heel erns­tigs aan de hand. Dat bleek inder­daad zo te zijn. Temid­den van zijn familie en mede­broe­ders en -zusters van de karmelcommu­ni­teit, waar­van hij 10 jaar lang prior was, sprak hij nog de laatste woor­den “ik geef mij nu over”. Hij gleed uit het leven weg in de namid­dag van dins­dag 28 juni.

Uitvaart

De uit­vaart van pater Tjeu Timmermans wordt gehou­den op maan­dag 4 juli om 11.00 uur in de Sint Petrus­basi­liek, Steen­straat 41, te Boxmeer waarna zijn lichaam te rusten zal wor­den gelegd op het klooster­kerkhof achter de basiliek. (KNR)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose