Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

DEM Beverwijk helpt Ethiopische kinderen

gepubliceerd: dinsdag, 2 juni 2009

‘Voetbal is liefde en elkaar helpen’. Met deze woor­den heeft kape­laan Kaleab Masresha zijn team­ge­no­ten van DEM Zater­dag Veteranen 2, een team dat deel uitmaakt van de rooms-katho­lie­ke voetbal­ver­eni­ging Door Eendracht Macht te Beverwijk, weten te en­thou­sias­meren voor een bij­zon­dere reis naar zijn geboor­teland Ethiopië. Op 5 mei 2009 ver­trok­ken 19 deel­ne­mers voor een reis van één week naar Addis Abeba, de hoofd­stad van dit Afrikaanse land. Een korte impressie.

DEM Zater­dag Veteranen 2

DEM Zater­dag Veteranen 2 is een elftal dat elke zater­dag­mid­dag voetbalt. De meeste spelers van dit team zijn 50 jaar of ouder en voetballen al sinds hun jeugd met elkaar. Drie jaar gele­den meldde een nieuw lid zich bij RKVV DEM aan: Kaleab Masresha, geboren en getogen in Ethiopië, sinds sep­tem­ber 2008 werk­zaam als pries­ter in pa­ro­chie De Goede Herder in Castricum/Bakkum. Hij werd in ons team inge­deeld. Als liefhebber van de voetbalsport leek het hem een goede manier om in de Neder­landse samen­le­ving te integreren. Dat bleek een goede zet: door zijn open manier van com­mu­ni­ce­ren en vrolijke geaard­heid werd hij snel in het team opgeno­men. Kape­laan Kaleab heeft in korte tijd de Neder­landse taal uits­te­kend 'onder de knie' gekregen. Gelei­de­lijk begon hij ons te ver­tellen over zijn geboor­teland Ethiopië, de cultuurverschillen met Neder­land, de kin­de­ren die hij met geld vanuit Neder­land naar school hielp. Zodoende wer­den we allemaal aangestoken met het 'Ethiopiëvirus'. In plaats van het tra­di­tio­nele survival­week­end van ons elftal in de Belgische Ardennen werd aan het begin van dit voetbalseizoen, in sep­tem­ber 2008, besloten als team een aantal projecten in Ethiopië te gaan rea­li­se­ren. Op dat moment werd 'een trein' in gang gezet die niet meer bleek te stoppen.

Gron­dige voor­be­rei­ding

Vanuit het voetbal­team werd een com­mis­sie samen­ge­steld die de reis zou gaan voor­be­rei­den en in samen­wer­king met kape­laan Kaleab de projecten zou selec­te­ren. In overleg met het bestuur van de RKVV DEM werd een stich­ting opgericht: 'RKVV DEM steunt Ethiopië'. Par­ti­cu­liere geld­schie­ters en het be­drijfs­le­ven wer­den bena­derd om de beno­digde gel­den te verzamelen. Afge­spro­ken werd dat elke op­ge­haalde Euro geheel aan de projecten wordt besteed, per­soon­lijke uitgaven alsmede de reis zelf zijn door de deel­ne­mers zelf betaald. Een web­si­te werd ont­wik­keld: www.demsteuntethiopie.nl. Vanuit Neder­land wer­den contacten gelegd met ver­te­gen­woor­digers van de katho­lie­ke kerk in Addis Abeba en de Neder­landse ambassade aldaar. Zo werd de reis van dag tot dag, van uur tot uur, zorg­vul­dig inge­pland. Voetbal was inmiddels bij­zaak gewor­den, vóór, tij­dens de rust en na wedstrijd werd nog maar over één on­der­werp ge­spro­ken: onze reis naar Ethiopië. Op dins­dag 5 mei 2009 was het zover: met een maximum hoeveel­heid toegestane bagage ver­trok­ken 18 blanke voetballers, samen met kape­laan Kaleab, naar Ethiopië.

Heberet Kindergarten

Ons eerste project betrof een kleuter­school en kin­der­dagverblijf voor circa 300 arme kin­de­ren in één van de sloppenwijken van Addis Abeba: Heberet Kindergarten. Bij­zon­der harte­lijk wer­den we ont­van­gen door de schoollei­ding en wer­den de priori­teiten vast­ge­steld: 1) ver­van­ging van de metalen stoeltjes door plastic meubilair, 2) een kopieermachine en 3) opknappen en schil­de­ren van de speeltuin. Met name uit­voe­ring van deze laatste klus was een speciale erva­ring. Terwijl wij aan het schil­de­ren waren, ston­den de kin­de­ren, keurig gediscipli­neerd in rijen op het school­plein voor ons te zingen. Op­val­lend te zien hoe blij deze kin­de­ren zijn met alles wat je ze geeft: een ballon, pen, kleurpotlo­den, een schrift of kleur­boek. Wat een dank­baar­heid straalde daar van af!

Ewket Lehibret Primary and Secondary School

Op deze school in Addis Abeba volgen circa 2,300 leer­lin­gen basis- en voort­ge­zet onder­wijs. Wij hebben daar de biblio­theek uit­ge­breid met boeken­kasten, tafels, stoelen en uiter­aard boeken. Tevens hebben wij hen voor de scheikunde- en natuurkundelessen tech­nische hulp­mid­de­len, waar­on­der een microscoop, ge­schon­ken. Leuk was te ervaren hoe graag kin­de­ren met je in de Engelse taal willen com­mu­ni­ce­ren om zo de spreek­vaar­dig­heid te oefenen.

Help een arm kind naar school!

Zonder scholing zal een kind in Ethiopië nooit veel kunnen bereiken. Als voetbal­team hebben wij daarom 50 kin­de­ren uit de sloppenwijken fi­nan­cieel geadop­teerd om hen de ko­men­de jaren naar school te helpen. Het gaat daarbij om een onder­steu­ning van EUR 40 per kind per jaar waaruit de bijdrage aan het school­boeken­fonds, het verplichte schooluniform en de voe­dings­kos­ten wor­den betaald. On­voor­stel­baar als je ervaart welke koop­kracht één Euro in dit Afrikaanse land heeft.

We hebben een aantal van deze kin­de­ren ge­spro­ken en ook hun ouders, vaak was sprake van maar één ouder, ontmoet. Stuk voor stuk schrijnende gevallen, waar ge­zin­nen door ziekten, zoals aids, uiteen zijn gevallen en er mede door de zeer hoge werkloos­heid nau­we­lijks zicht is op een baan en een duur­zaam inkomen. Zelfs voor een krotwo­ning moet nog huur wor­den betaald, iets wat voor deze mensen nau­we­lijks nog op te brengen is. Ze zijn elke dag bezig met overleven. Hoe zorg ik ervoor dat mijn gezin vandaag te eten heeft. Morgen zien we wel weer ver­der...

Een nieuwe droom: reali­sa­tie van een dag­op­vang voor ge­han­di­capten

In de hoofd­stad Addis Abeba leven 7 mln mensen. Daar­van is ongeveer 10% ge­han­di­capt: blind, doof, (gedeelte­lijk) verlamd. Er zijn weinig moge­lijk­he­den deze mensen op te vangen. In overleg met een aantal ver­te­gen­woor­digers van de katho­lie­ke kerk, waar­on­der Abba Lesane-Christos Matheos, de se­cre­ta­ris-generaal van het Aarts­bis­dom Addis Abeba, en de Neder­landse ambassade gaan we proberen met elkaar een nieuwe droom te rea­li­se­ren: een dag­op­vang voor een aantal ge­han­di­capte meisjes en jonge vrouwen, waar zij kunnen leren en werken aan een nieuwe toe­komst.

Een on­ver­ge­te­lijke erva­ring

Voor een ieder van ons was deze reis naar Ethiopië een on­ver­ge­te­lijke erva­ring. Veel is op foto en film vast­ge­legd: het chao­tische ver­keer, de smog van uitlaatgassen en roetuitstoot, het hec­tische marktleven, de bij­zon­dere erva­ringen met de lokale keuken, de sloppenwijken, de gezellig­heid met de fami­lie­le­den van kape­laan Kaleab, de voetbal­wed­strijd tegen een aantal broe­ders en pries­ter­stu­denten die door ons helaas met 4-2 werd verloren. Wat niet in beel­den vast­ge­legd kon wor­den dragen we in ons hart: de blijd­schap en dank­baar­heid van kin­de­ren, de plezierige contacten met onze gespreks­part­ners, de gastvrije ont­vangst in de kloosters en ker­ke­lijke centra waar we hebben over­nacht. Het vormt voor ons een vrucht­ba­re bodem waar we het werk dat we in Ethiopië gezaaid hebben, tot ver­dere wasdom willen laten komen.

Namens DEM Zater­dag Veteranen 2,
Bert Jan Rozestraten
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose