Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wijzigingen bij de Bisschoppenconferentie

Nieuwe voorzitter, vicevoorzitter en Permanente Raad

gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2016
foto: Mgr. Hendriks
Mgr. Hurkmans kreeg een mooie afbeelding van St. Willibrord aangeboden
Mgr. Hurkmans kreeg een mooie afbeelding van St. Willibrord aangeboden

In ver­ga­de­ring bijeen, hebben de Neder­landse bis­schop­pen op 14 juni 2016 Mgr. J.H.J. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, als nieuwe voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie gekozen. Verder kozen zij Mgr. J.W.M. Liesen, bis­schop van Breda als vicevoor­zit­ter en Mgr. G.J.N. De Korte, bis­schop van ’s Hertogen­bosch, om samen met de nieuwe voor­zit­ter tevens de Per­ma­nente Raad van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie te vormen.

Kar­di­naal Eijk, Mgr. Wiertz en Mgr. Punt zijn terug­ge­tre­den. Kar­di­naal Eijk had eer­der dit jaar bekend gemaakt dat hij zich na een termijn van vijf jaar niet opnieuw ver­kies­baar wilde stellen als voor­zit­ter, mede van­wege problemen met zijn ge­zond­heid.

Mgr. van den Hende: “We zijn kar­di­naal Eijk dank ver­schul­digd voor de grote inzet in de afgelopen jaren waarin hij met grote aan­dacht en des­kun­dig­heid de taak van voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft vervuld”.

In de voor­gaande periode heeft de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zich in nauwe samen­wer­king met het bestuur van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) ingespannen om hulp, erken­ning en genoegdoe­ning te verschaffen aan slacht­of­fers van seksueel mis­bruik in de Kerk vanaf 1945 en maat­regelen te treffen om grens­over­schrij­dend gedrag in de Kerk te bestrij­den en te voor­ko­men. Tevens is in deze periode het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) gereor­ga­ni­seerd, in die zin dat de personeelsom­vang wegens finan­ciële problemen tot bijna een derde is terug­ge­bracht, en ook kreeg het SRKK een nieuw onder­ko­men.

Behalve de voor­zit­ter is ook de vicevoor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, Mgr. Wiertz, bis­schop van Roermond, terug­ge­tre­den. Hij heeft aange­ge­ven dat de achter­uit­gang van zijn gezichts­ver­mo­gen een hin­dernis is om deze taak goed te kunnen vervullen. De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is Mgr. Wiertz dank­baar voor zijn ja­ren­lan­ge inzet als vicevoor­zit­ter.

In de voorbije vijf jaren maakte ook Mgr. Punt deel uit van de Per­ma­nente Raad. Hij had aange­ge­ven niet opnieuw ver­kies­baar te zijn en ook hem dankt de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor zijn be­trok­ken­heid bij de Per­ma­nente Raad.

De Per­ma­nente raad, verge­lijk­baar met een dage­lijks bestuur, bereidt maan­de­lijks de ver­ga­de­ring van de bis­schop­pen voor en bestaat uit een voor­zit­ter, vicevoor­zit­ter en een derde lid van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. De benoe­mingen zijn voor de periode van vijf jaar. (SRKK)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose