Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Amsterdamse sacramentsprocessie trekt mensen van buiten de hoofdstad

gepubliceerd: dinsdag, 2 juni 2009

De pro­ces­sie in 2007.
De jaar­lijkse pro­ces­sie over de Am­ster­damse grachtengordel, dit jaar op 14 juni, trekt nu ook mensen van buiten de hoofd­stad aan. De pro­ces­sie krijgt een regionale uit­stra­ling, aldus de or­ga­ni­sa­toren. Bij­zon­dere gast is dit jaar de Syrisch-orthodoxe aarts­bis­schop in Neder­land, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Volgens mgr. Willem Schnell, rector van de or­ga­ni­se­rende Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht, heeft de pro­ces­sie van het begin af aan een oecu­me­nisch en multicultureel karakter gehad: “De Am­ster­damse katho­lie­ken delen de kerk met de Syrisch-orthodoxe en met de Suri­naamse ge­meen­schap. De drie ge­meen­schappen hebben alle jaren actief deel­ge­no­men. Ook dit jaar lopen dele­ga­ties en gelo­vi­gen van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken mee. Een bont gezel­schap, maar wel met een gemeen­schap­pe­lijk geloof in de aanwe­zig­heid van Jezus in de Eucha­ris­tie.”

450 jaar bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Nieuw is dat de pro­ces­sie een regionale uit­stra­ling begint te krijgen. “Dat is ons vorig jaar gebleken”, aldus Schnell. “Uit gesprekken met deel­ne­mers bleek dat ze niet alleen uit Am­ster­dam kwamen, maar ook uit bij­voor­beeld Lely­stad of Castricum. De pro­ces­sie is dit jaar een van de jubileum­acti­vi­teiten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dat zijn 450-jarig bestaan viert. Dat kan ertoe bijdragen dat op 14 juni nog meer mensen van buiten Am­ster­dam komen.”

Onder aan­voe­ring van de in kle­der­dracht gestoken Wilhelminafanfare uit Volen­dam zullen mgr. Jos Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, en zijn hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den met een geconsa­creerde hostie in een monstrans over de grachten trekken. Bij­zon­dere gast is de Syrisch-orthodoxe aarts­bis­schop in Neder­land, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Zusters van drie reli­gi­euze families lopen ook in de stoet mee. Zij gaan vergezeld van gelo­vi­gen uit Am­ster­damse pa­ro­chies, Antillianen, Filippijnen, Italianen en Polen.

Pro­ces­sie­ver­bod

De pro­ces­sie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegen­heid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwe­kerk. Dat was voor het eerst in de hoofd­stad sinds 1578. Nadat het stads­bestuur in dat jaar over­ging naar de Re­for­ma­tie wer­den pro­ces­sies verbo­den. Het zogeheten pro­ces­sie­ver­bod gold eeuwen­lang voor vrijwel het gehele Neder­landse grond­ge­bied boven de rivieren. De wijzi­ging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan open­ba­re reli­gi­euze mani­fes­ta­ties, die in 1989 ook expliciet bij wet wer­den toe­ge­staan. De Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk, die thans is toe­ver­trouwd aan pries­ters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe moge­lijk­heid gebruik gemaakt.

Pro­gram­ma

11.15 uurPlech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de Onze Lieve Vrouwe­kerk, Keizers­gracht 220
12.45 uurSacra­ments­pro­ces­sie over de grachtengordel
13.30 uurAfsluitend plech­tig lof in de Onze Lieve Vrouwe­kerk
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose