Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Amsterdamse Sacramentsprocessie

gepubliceerd: zondag, 29 mei 2016
foto: Gerard Adolfse
Amsterdamse Sacramentsprocessie

De jaar­lijkse pro­ces­sie door de Am­ster­damse grachtengordel trok niet alleen veel deel­ne­mers maar ook veel bekijks. Het is waar­schijn­lijk de meest gefotografeerde ac­ti­vi­teit van de dag in de hoofd­stad.

Multiculturele en Oecu­me­nische traditie

De bid­tocht vanuit de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht ver­trok dit jaar voor de der­tien­de keer. Onder aan­voe­ring van de fanfare uit Volen­dam, gevolgd door bloem­bla­de­ren strooiende kin­de­ren met hun ouders, trokken bis­schop Punt van Haar­lem-Am­ster­dam en Abt Mathijsen, en een groot aantal pries­ters, reli­gi­euzen en een rond 800 gelo­vi­gen met een hostie in een monstrans over de grachten.

De ge­meen­schappen van de or­ga­ni­se­rende Onze Lieve Vrouwe­kerk: de Am­ster­damse en Suri­naamse katho­lie­ken en de Syrisch-orthodoxen, liepen samen met een dele­ga­tie van de Armeens Orthodoxe Kerk. Het geheel gaf een veel­kleu­rige aan­blik. De rector van de kerk, Rafael Ojeda, ver­telde dat hij mensen van 52 ver­schil­lende natio­na­li­teiten had ontmoet. Dat is wel eigen aan Am­ster­dam.

Voor vandaag waren windstoten met onweer voorspeld, maar ook dit jaar wer­den de gebe­den verhoord: het heeft helemaal niet geregend.

Jezus is met ons

In zijn preek tij­dens de plech­tige Mis voor­af­gaand aan de pro­ces­sie zei bis­schop Punt dat Jezus in de Eucha­ris­tie een van de manieren is waardoor Jezus zijn woord houdt: Ik ben met u tot het einde van de tijd. Na de twee en een halve kilo­me­ter te hebben gelopen gingen ze naar de kerk terug voor een afsluitend lof en zegen door de bis­schop.

Oecu­me­nische traditie

De pro­ces­sie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegen­heid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwe­kerk. Dat was in de hoofd­stad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stads­bestuur in dat jaar over­ging naar de Re­for­ma­tie wer­den pro­ces­sies verbo­den. Het zogeheten pro­ces­sie­ver­bod gold eeuwen­lang voor vrijwel het gehele Neder­landse grond­ge­bied boven de rivieren. De wijzi­ging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan open­ba­re reli­gi­euze mani­fes­ta­ties, die in 1989 ook expliciet bij wet wer­den toe­ge­staan.

De Am­ster­damse Onze Lieve Vrouwe­kerk, die thans is toe­ver­trouwd aan pries­ters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe moge­lijk­heid gebruik gemaakt. Nu ook dit jaar diverse oosterse kerken samen met de katho­lie­ken hebben deel­ge­no­men, lijkt het erop dat zich een nieuwe oecu­me­nische traditie in de hoofd­stad heeft geves­tigd.

(de foto­se­rie is gemaakt door Gerard Adolfse)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose