Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Internationale viering migrantengemeenschappen

Zaterdag 18 juni - O.L.V. ter Nood, Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 18 mei 2016
Julianaklooster te Heiloo
Julianaklooster te Heiloo

Een bij­zon­dere vie­ring en ont­moe­ting wordt het zon­der twijfel: de eerste Dio­ce­sane Inter­na­tio­nale Viering van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Op 18 juni 2016 komen de ver­schil­lende mi­gran­ten­ge­meen­schappen van ons bisdom samen in Heiloo bij het dio­ce­saan Hei­lig­dom OLV ter Nood. Vanaf 12.30 uur vieren zij in de grote kapel de meer­ta­lige H. Eucha­ris­tie volgens de li­tur­gie van de Barm­har­tig­heid, wat ook het thema van deze dag is. Hulp­bis­schop Mgr. J.W.M. Hendriks is de hoofd­cele­brant en een aantal pries­ters uit de diverse gemeen­schappen zal con­ce­le­breren.

Met mede­wer­king van veel koren die in hun eigen taal zingen en andere sprankelende muzikale bijdragen belooft het een heel speciale vie­ring te wor­den, een ont­moe­ting in geloof met zoveel ver­schil­lende natio­na­li­teiten!

Na de vie­ring in de grote kapel wordt het pro­gram­ma ver­volgd op het terrein van het Juliana­kloos­ter. Zowel binnen als in overdekte buiten­ruim­tes vin­den daar diverse ac­ti­vi­teiten plaats waar­mee de gemeen­schappen zich­zelf presen­te­ren. Muziek, dans, verkoop van spulletjes en simpele etens­waar.

De dag wordt met mede­wer­king van am­bas­sa­deurs uit de diverse ge­meen­schappen or­ga­ni­sa­torisch gedragen door het bisdom Haar­lem Am­ster­dam, en is finan­cieel moge­lijk gemaakt door giften van het Nood­fonds voor Mi­gran­ten uit Am­ster­dam, het Dio­ce­saan Hei­lig­dom OLV ter Nood en de Com­mis­sie voor de Dio­ce­sane Caritas.

Wie deze dag zou willen bijwonen: u bent van harte welkom, maar uit­slui­tend na reserve­ring van een plaatsbe­wijs. Gezien de te ver­wach­ten opkomst is dit nood­za­ke­lijk om ervoor te zorgen dat ie­der­een een zit­plaats in de kerk heeft.

U kunt hier­voor contact opnemen met mevrouw D.P. Broersen, coördinator, via e-mail op broersen@dekenaat-amster­dam.nl of tele­fo­nisch op 06-25021417.

Wij hopen op een stralende dag met mooi weer, maar vooral op een warme ont­moe­ting in ge­za­men­lijk geloof en omlijst door een verschei­den­heid in culturele traditie!

Details

datum: zater­dag 18 juni 2016
aan­vang: 12.30 uur
adres: Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
reserve­ring: Mw. D.P. Broersen, coördinator
(06) 250 214 17
broersen@dekenaat-amster­dam.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose