Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twee nieuwe priesters voor het bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 8 juni 2009
Foto's: Steef Pardoen
Mgr. dr. Jozef M. Punt heeft op zater­dag 6 juni twee diakens tot pries­ter gewijd: Dariusz Karwowski (* 1973) en Ignas Tilma (* 1984) die daar­mee op dit moment de jongste pries­ter van Neder­land is. In Roermond werd Wilson Varela Gaviria (1978) gewijd die even­eens zijn pries­ter­oplei­ding voor het grootste deel op De Tilten­berg heeft volbracht. De Haar­lemse Bis­schop wees er in zijn homilie op dat er in onze tijd veel religio­si­teit is, maar dat die allerlei kanten opgaat. “Maar wij ver­kon­di­gen Christus. Dat is jullie zen­ding”, zo hield hij de wij­de­lin­gen voor.

De ka­the­draal was vrijwel geheel gevuld met gelo­vi­gen en een zes­tigtal pries­ters waar­on­der Vader Abt van de Trap­pis­ten­ab­dij De Koningshoeven in Tilburg die geko­men waren om de wij­ding mee te vieren. De koor­school van de ka­the­draal onder lei­ding van Fons Ziekman liep mee in de intochts­pro­ces­sie en zorgde er weer mede voor dat het een luisterrijke vie­ring werd.

Voor de Poolse familie van Dariusz Karwowski deed de Bis­schop zijn best op een Poolse begroe­tings­tekst, maar het is enigszins twijfelach­tig of de familie het allemaal heeft kunnen volgen. Een pries­ter maakt veel mee, zei de Bis­schop, die ver­telde dat hij die week der­tig jaar pries­ter was, maar dat die tijd was omgevlogen. Er zijn diepin­grij­pende gebeur­te­nissen bij en mensen leveren vaak ook harde kri­tiek op een pries­ter, zoals het de pastoor gebeurde die in slaap viel tij­dens het maken van zijn preek en zo door de huishoudster werd aan­ge­trof­fen, die becom­mentarieerde: “Meestal vallen de mensen in slaap bij Uw preek”. Daarom moet een pries­ter een man van ver­trouwen zijn en vanuit een bovenna­tuur­lijke zicht leven en werken.

Na het fe­li­ci­te­ren in de ka­the­draal kwamen de neomisten naar het semi­na­rie waar een receptie plaatsvond met een buffet voor de geno­dig­den. Hier werd het foto­boek “Tilten­berg” van Lucia Ganieva ge­pre­sen­teerd, dat is uitge­ge­ven bij Mets & Schilt te Amsterdam en voor € 25,- in de boek­han­del of bij de Tilten­berg verkrijg­baar is. De bekroonde foto's van se­mi­na­risten in de kapel en in hun kamer van de intussen bekende fotografe, geven een beeld van de pries­ter­stu­denten die met heel hun hart Christus willen volgen en hun leven aan Hem willen geven en tege­lijker­tijd toch gewone jongens zijn, ieder met zijn eigen in­te­res­ses en kijk op het leven. Bij de foto's vindt de lezer een kort roe­pings­ge­tui­ge­nis in het Neder­lands en Engels en een toelich­ting over het semi­na­rie en de overige oplei­dingen die op de Tilten­berg plaats­vin­den in dezelfde talen met een korte samen­vat­ting in het Latijn.

Donder­dag 11 juni - Sacra­ments­dag - vindt de eerste heilige Mis van de nieuwe pries­ters in het semi­na­rie plaats om 10.30 uur.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose