Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubileum abt Mathijsen - Anselm Grün in Egmond

gepubliceerd: maandag, 8 juni 2009
Precies 25 jaar gele­den, op 29 mei 1984, werd br. Gerard Mathijsen o.s.b. gekozen tot abt van de Sint Adelbert­ab­dij in Egmond. Samen met zijn broe­ders, de zusters van het nabij­ge­le­gen Lioba­kloos­ter, familie, vrien­den, oblaten en andere trouwe kerk­be­zoekers is dit feit gevierd op 29 mei 2009. Mgr. Van Burg­ste­den sss. ging ’s morgens voor in de fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring.

Ter gelegen­heid van het jubileum van abt Mathijsen hield pater Anselm Grün o.s.b. zater­dag 30 mei een voor­dracht met als thema: "Het acht­vou­dige pad van Jezus voor een geslaagd leven". In een over­volle abdij­kerk – er was wer­ke­lijk geen plaats meer vrij – sprak de beroemde Bene­dic­tijn over de acht zalig­spre­kingen als uitgangs­punt voor een gelukkig leven. Zo legt hij uit dat wie ‘arm van geest is’ niet af­han­ke­lijk is van uiter­lijk­he­den. Rijkdom op zich­zelf is niet slecht, maar het is wel scha­de­lijk voor je levensgeluk als je bent afgesne­den van je hart en je heil louter zoekt in de buiten­we­reld. Grün citeert meester Eckhardt: “Gelukkig hij die niets heeft, niets wil en niets weet.” Een mooie dui­ding geeft hij van de tweede zalig­spre­king: Zalig zij die treuren, zij zullen getroost wor­den. Grün beschouwt de ‘treurende’ als de mens die zich kwets­baar durft te maken, die durft aan te geven dat hij ergens behoefte aan heeft. Te­gen­woor­dig lij­den veel mensen aan een gebrek aan ‘be­trok­ken­heid’: we lossen onze problemen zelf op, uit angst kwets­baar te wor­den en daardoor geraakt te wor­den door de ander.

Rechter

Zo loopt Grün alle zalig­spre­kingen af en bij ieder geeft hij een of meer zeer herken­ba­re kenmerken van de moderne, westerse, gejaagde mens. De mate­loze eisen bij­voor­beeld, die we aan ons­zelf stellen en ons onbarm­har­tige oor­deel over ons­zelf, herkent hij als Jezus’ ‘ge­rech­tig­heid’ en ‘barm­har­tig­heid’: “Aanvaard dat er geen absolute ge­rech­tig­heid bestaat… Zonder ge­rech­tig­heid, recht­vaar­dig­heid, kennen we geen inner­lijke vrede. In ons schuilt een onbarm­har­tige rechter en veel mensen kunnen zich­zelf niet ver­ge­ven.”
Grün besluit met de con­clu­sie dat geluk geen constante toestand is: geluk kun je niet vast­hou­den, maar is veeleer een levens­hou­ding en erva­ring die je kunt ont­wik­ke­len.

Helaas bleek zijn verhaal achterin de kerk zeer slecht verstaan­baar, maar de bij­een­komst na afloop maakte veel goed. Uiter­aard lag een flinke boeken­voor­raad klaar voor ie­der­een die zich ver­der wilde ver­die­pen in het om­vang­rij­ke oeuvre van Grün en wie dat wilde, kon ze zelfs laten signeren.

Margot de Zeeuw
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose