Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Sol m.s.c. overleden op Ambon

Op honderdjarige leeftijd

gepubliceerd: woensdag, 30 maart 2016
Mgr. Andre Sol m.s.c.
Mgr. Andre Sol m.s.c.

De laatste in Neder­land geboren kerk­vorst die heeft deel­ge­no­men aan het Tweede Vati­caans Concilie is Paas­za­ter­dag in een militair hospi­taal op Ambon, Indonesië overle­den. Mgr. Andreas Petrus Cornelius Sol m.s.c. was met hon­derd jaar plus vijf maan­den tevens de oudste Neder­landse bis­schop ( *19 ok­to­ber 1915 - † 26 maart 2016).

In 1940 werd hij gewijd tot pries­ter van de Mis­sio­na­rissen van het Heilig Hart en reisde hij na de oorlog naar de katho­lie­ke Kai-eilan­den in de Molukken in het toen­ma­lige Neder­lands-Indië. In 1963 werd hij benoemd tot coad­ju­tor van het bisdom van Amboina, en in 1965 volgde hij bis­schop Jacobus Grent, ook een Neder­lan­der, op als de tweede bis­schop van dat bisdom. Bis­schop Sol ging met emeritaat in 1994. Na zijn pensione­ring bleef Mgr. Sol op Ambon. In 2004 moest hij het sek­ta­risch geweld in de stad ontvluchten, maar later keerde hij terug.

Hij laat o.a. een uit­ge­breide biblio­theek na die is verbon­den aan de ka­the­draal van Amboina, evenals het Ambon Adoptie Project, dat het sinds haar oprich­ting in 1980 moge­lijk heeft gemaakt dat duizen­den kin­de­ren op de Molukken een oplei­ding kregen.

Ge­dach­te­nis­vie­ring in Tilburg

De con­gre­ga­tie is van plan om een ge­dach­te­nis­vie­ring (met Eucha­ris­tie­vie­ring) te hou­den in de kapel van hun zusters in Tilburg: Sint Oloflaan 1, 5037 EP Tilburg. De datum is nog niet zeker maar waar­schijn­lijk wordt het zater­dag 30 april a.s.

Belang­stel­len­den zijn hierbij van harte welkom. U wordt wel vrien­de­lijk ver­zocht uw komst aan te mel­den, aller­eerst om u de de­fi­ni­tieve datum van de vie­ring door te kunnen geven maar ook i.v.m. het koffie­drin­ken na de vie­ring. 

Mocht u belang­stel­ling hebben deze dienst mee te maken, stuur dan een mail:

Pancratius­paro­chie Sloten

Op de web­si­te van de Pancratius­paro­chie te Sloten (bij Am­ster­dam) staat een uit­ge­breid In Memoriam van oud-pa­ro­chi­aan Andre Sol, ge­schre­ven door pater Antoon Egging m.s.c., missieprocurator MSCM.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose