Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Johannes Paulus II

De Paus van de Wereldjongerendagen

gepubliceerd: dinsdag, 15 maart 2016

Paus Johannes Paulus II wordt in 1920 geboren in Wadowice (nabij Krakau). Hij was de Paus die 31 jaar gele­den de eerste WJD in Rome initieerde. Nu, 31 jaar later, wordt de WJD in zijn geboor­teland Polen gehou­den. Onderstaand lees je meer over zijn leven en de eerste WJD.

Paus Johannes Paulus II werd geboren als Karol Józef Wojtyła. Na zijn middel­ba­re school­tijd ging hij in 1938 Poolse taal- en letterkunde stu­de­ren aan de uni­ver­si­teit van Krakau. Na het uit­bre­ken van de Tweede Wereld­oor­log (1939) sloten de Duitse bezet­tingsautori­teiten de uni­ver­si­teit. Hij ging nu werken in een steengroeve en een che­mische fabriek om zo aan transport naar Duits­land te voor­ko­men.

In 1942 gaf hij gehoor aan zijn pries­terroe­ping, en ging stu­de­ren aan het door de nazi’s onder­gronds ge­dwon­gen Semi­na­rie van Krakau. Na de Tweede Wereld­oor­log ver­volgde hij zijn studie aan het herop­ge­richte Grootsemenarie van Krakau en ging hij aan de theo­lo­gische facul­teit stu­de­ren. Op 1 no­vem­ber 1946 werd hij tot pries­ter van Krakau gewijd. Al spoe­dig maakte hij zijn eerste reis naar Rome. Tussen 1946 en 1948 stu­deerde hij er aan de uni­ver­si­teit van de paters dominicanen.

Benoe­ming tot Paus

Zijn ker­ke­lijke carrière ont­wik­kelde zich heel snel: al op 13 januari 1964 werd hij aan­ge­steld tot aarts­bis­schop van Krakau. Drie jaar later werd hij door paus Paulus VI tot kar­di­naal verheven. Op 16 ok­to­ber 1978 wordt hij tot Paus gekozen.

Met zijn dubbele naam, Johannes Paulus II, verwees hij naar zijn voor­gan­ger, paus Johannes Paulus (I), ‘de lachende paus’. Johannes Paulus was de eerste paus die een dubbele naam koos. De snelle dood van Johannes Paulus, 33 dagen na zijn verkie­zing, leidt nog altijd tot speculaties. De verkie­zing van Karol Józef Wojtyła tot paus was opmer­ke­lijk: hij werd de eerste niet-Ita­li­aanse paus sinds Hadrianus VI (1522-1523) en tevens de eerste Poolse paus. De keuze voor een Poolse paus was bij­zon­der, omdat Polen communis­tisch was. Johannes Paulus II zou zich als paus uit­spre­ken tegen het communisme.

Reizen

Geen paus was reislusti­ger dan Johannes Paulus II. Hij maakte maar liefst een kleine hon­derd reizen waarin hij ruim 140 lan­den bezocht. In 1985 bezocht de Paus Neder­land. Tussen de bezoeken zaten enkele controversiële trips. Zoals de bezoeken aan Israël, Egypte, Cuba en de Oekraïne. Daar­naast schreef Paus Johannes Paulus II diverse boeken en veer­tien en­cy­clie­ken.

Aanslag op de Paus

Zowel in 1979 als in 1980 verhin­der­den vei­lig­heids­mensen dat een met een mes bewapende man een aan­slag op de paus. Maar op 13 mei 1981 kwam alle hulp te laat als Mehmet Ali Agca Johannes Paulus II van dichtbij neerschiet. De paus bleek een mak­ke­lijk doelwit toen hij in een open wagen langs de menigte over het Sint-Pieters­plein reed. Hij overleefde de aan­slag ternauwer­nood. Reeds vier dagen later vergaf hij de dader, die hij in 1983 nog in de ge­van­ge­nis bezocht. De aan­slag had tot gevolg dat de Paus zich niet altijd meer in een open wagen ver­toonde. Hij reed vaak rond in de Pausmobiel, achter kogelvrije ramen.

Al Qaeda wilde in 1995 op de Filippijnen een aan­slag op Johannes Paulus II plegen. De bom explo­deerde echter al in het ap­par­te­ment van de dader.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

In het ‘Heilig Jaar van de Verlos­sing’ in 1984 nodigde paus Johannes Paulus II de jon­ge­ren van de wereld uit om samen met hem Palm­zon­dag te vieren in Rome. Ruim 300.000 jon­ge­ren gaven gehoor aan deze oproep. Toen één jaar later de Verenigde Naties het jaar 1985 uitriepen tot ‘Inter­na­tio­naal Jaar van de Jeugd’, werd de uit­no­di­ging herhaald. Opnieuw lieten de jon­ge­ren zich niet onbetuigd en kwamen massaal naar Rome.

Aarzel niet langer en druk op deze knop!Het succes van deze twee ont­moe­tingen leidde tot de in­stel­ling van de offi­cië­le Wereld­jon­ge­ren­da­gen. Deze wer­den in 1986 voor de eerste keer op een kleinschalig en lokaal niveau geor­ga­ni­seerd. Sinds die tijd wor­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen af­wis­se­lend op lokaal en inter­na­tio­naal niveau gehou­den. De inter­na­tio­nale ont­moe­tingen vin­den ongeveer om de drie jaar plaats, steeds in een ander gastland, waar moge­lijk roulerend per continent. In de tussen­lig­gende jaren vindt de ont­moe­ting plaats op het lokale niveau van de bis­dom­men. Sinds 1997 komen ook in Neder­land jon­ge­ren per bisdom ieder jaar samen op Palm­zon­dag.

De eerste inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen waren in 1987 in Buenos Aires. Na Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowa, Denver, Manilla, Parijs, weer Rome, Toronto, Keulen, Sydney, Madrid en Rio de Janeiro is het straks in 2016 de beurt aan Krakau.

Paus Johannes Paulus II overlijdt op 2 april 2005. Op 27 april 2014 wordt hij door Paus Fran­cis­cus heilig verklaard.

(bron: www.ge­schie­de­nis.nl / www.paus.kro.nl)

Strip­boek en Film

Over het leven van Paus Johannes Paulus is een film gemaakt.
Daar­naast zijn er twee strip­boeken over zijn leven ver­sche­nen.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose