Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mirakelweek geopend

Mirakel gevierd in Begijnhofkapel Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 10 maart 2016

De stad Am­ster­dam beleeft op de woens­dag vóór de Stille Omgang een eigen Sacra­ments­dag. De gebeur­te­nissen rond het Mirakel van Am­ster­dam wor­den dan gelovig her­dacht en gevierd. Dit jaar celebreerde Mgr. Jan van Burg­ste­den de Eucha­ris­tie die het begin van de Mirakelweek mar­keert, in aanwe­zig­heid van het bestuur van het Gezel­schap van de Stille Omgang Am­ster­dam.

Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Van Burg­ste­den

Mgr. Van Burg­ste­den gaf gedurende de vie­ring van de eucha­ris­tie een spi­ri­tu­eel com­men­taar op de ver­schil­lende onder­de­len. Zo vroeg hij aan­dacht voor de bete­ke­nis van kruisteken als ope­ning van de H. Mis en als gebaar van de zegen: niet wij maken dat kruisteken, we wor­den opgeno­men in het geheim van de Drie-ene God. Hij neemt ons in de Eucha­ris­tie mee op in de dyna­miek van zijn liefde. Zo is iedere eucha­ris­tie­vie­ring een ingaan in de vrede van de Heer en een gezon­den wor­den vanuit die vrede om de wereld daar­mee te zegenen.

Preek diaken Rob Polet

De Am­ster­damse diaken Rob Polet verbond dit thema in zijn preek met de Stille Omgang als bede­tocht temid­den van en voor alle Am­ster­dammers. In het hart van de stad wordt de vrede in stilte toe­ge­beden als een zegen en uit­no­di­ging. Het bestuur heeft aan­trek­ke­lijke kaartjes laten maken met een korte uitleg voor omstan­ders van de Stille Omgang in ver­schil­lende talen.

‘Oude Heilige-Geest­mees­ters’

Het bestuur van het Gezel­schap Am­ster­dam or­ga­ni­seert sinds enige jaren na deze Eucha­ris­tie­vie­ring een bij­een­komst met ver­te­gen­woor­digers van de ver­schil­lende katho­lie­ke stich­tingen en gezel­schappen in Am­ster­dam. Voor­zit­ter Piet Hein Hupsch refereerde in zijn ope­ningstoe­spraak aan de oude Heilige-Geest­mees­ters: in de oude kerken waren broodtafels, Heilige-Geesttafels, waar gezel­schappen van gelo­vi­gen brood uit­deel­den aan be­hoef­ti­gen. Eucha­ris­tie en barm­har­tig­heid gaan nood­za­ke­lijk samen, in tra­di­tio­nele en moderne vormen.

Charitas

Pater Eduard Kimman SJ onderhield het gezel­schap over goed beheer als regent en be­stuur­der van de vermogens die uit de tra­di­tio­nele vormen van charitas zijn voortge­ko­men. Hij verbond gezond econo­misch denken met moe­dig ethisch kiezen en intel­li­gent sociaal gericht inves­te­ren. Hij vroeg om een denken dat het per­spec­tief op de toe­komst openhoudt en zich realiseert dat vermogens bedoeld zijn om de inzet van de kerk voor evangeli­sa­tie en charitas ook op de zeer lange termijn te besten­digen. Erin Bouwen en Sonja Swen ver­tel­den over het werk van hun stich­ting “WeDo” gericht op de opvang en be­ge­lei­ding van vluch­te­lingen in zowel Neder­land als op het Griekse Lesbos.

Twee nieuwe be­stuurs­le­den

Het bestuur van het Gezel­schap verheugt zich over de aan­vul­ling met twee leden die zelf gewor­teld in de Am­ster­damse katho­lie­ke tradities de organi­sa­tie van de Stilte Omgang borgen voor de nabije toe­komst. Het ouder wor­den van de lei­ding van de zustergezel­schappen als plaat­se­lijke afdelingen elders in het land baart het bestuur zorgen. Lof werd uit­ge­spro­ken over de vernieu­wing van het jon­ge­ren­pro­gramma dat meer is ingericht op de spiri­tua­li­teit en tradities van de Stille Omgang en dit jaar voor het eerst weer in de Mozes en Aäron­kerk plaats­vindt. De Stille Omgang is aanstaande zater­dag.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose