Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

opGROEIsymposium 2016

Zaterdag 5 maart - Hilversum

gepubliceerd: woensdag, 17 februari 2016

Ouders laten zich te mak­ke­lijk buitensluiten wanneer het in de opvoe­ding gaat over relaties en seksua­li­teit. Op school, in de media en in de publieke opinie leven meestal heel andere ideeën dan hetgeen gelo­vi­ge ouders aan hun kin­de­ren willen mee­ge­ven. Paus Fran­cis­cus houdt ouders voor dat het tijd is dat ze te­rug­ke­ren uit hun balling­schap en hun be­lang­rijke opvoe­dende taak weer ten volle op zich nemen.

Daar kunnen ouders en opvoe­ders wel wat hulp bij gebruiken. Het opGROEIsymposium, dat zater­dag 5 maart a.s. in Hilversum plaats­vindt, is een ini­tia­tief dat relaties en seksua­li­teit binnen de gelo­vi­ge opvoe­ding centraal stelt. Onder de titel Prach­tig&Krach­tig, als krach­tige ouders een prach­tige bood­schap brengen, belichten sprekers uit binnen- en bui­ten­land juist de aspecten rondom relaties en seksua­li­teit waarbij je als ouder/opvoe­der wel wat extra input kunt gebruiken: wat is de bood­schap van God, waar­mee wor­den wij en onze kin­de­ren gecon­fron­teerd en hoe kunnen we het in onze opvoe­ding aanpakken.

Sterker dan de haat

Bij­zon­dere gast is Tim Guénard, die de vertaling van zijn bio­­gra­fie ‘Sterker dan de haat’ presen­teert. Het is een aan­grij­pend verhaal over de gebroken jeugd van een gekwetste jongen die door alle ellende heen door God wordt gevon­den, die zijn inner­lijke won­den geneest.

Het is voor de tweede keer dat het opGROEIsymposium rondom relaties en seksua­li­teit plaats­vindt, dit maal onder de titel Prach­tig en Krach­tig. Als krach­tige ouders een prach­tige bood­schap brengen.

Het opGROEIsymposium is een ini­tia­tief van enkele ouders die vanuit hun gelovig-zijn voor diverse opvoed­vra­gen rondom seksua­li­teit kwamen te staan en een aantal organi­sa­ties die zich inzetten voor het gezin: het Instituut voor Huwe­lijk, Gezin en Opvoe­ding, Samuel Advies en de afdeling Huwe­lijk & Gezin van bisdom Roermond.

Waarom

Veel (gelo­vi­ge) ouders en andere opvoe­derrs voelen zich de laatste jaren gecon­fron­teerd en meermaals onaange­naam verrast met de manier waarop, op veel plaatsen in het onder­wijs en de maat­schap­pij in het alge­meen, over relaties en seksua­li­teit wordt gedacht, ge­spro­ken en on­der­we­zen.

Het opGROEIsymposium kijkt naar deze on­der­wer­pen, relaties en seksua­li­teit, vanuit een chris­te­lijk (katho­liek) oog­punt. De nadruk ligt deze keer op de be­lang­rijke en krach­tige rol die ouders en andere directbe­trok­ken opvoe­ders hebben bij het door­ge­ven van de prach­tige bood­schap over relaties en seksua­li­teit.

Op de dag, die in Hilversum plaats­vindt, bena­de­ren kape­laan Luc Simons, Sophia Kuby en Maureen Altorf in drie hoofd­le­zingen het thema.

Sprekers

Kape­laan Simons is ge­spe­cia­li­seerd in de Theo­lo­gie van het Lichaam (van paus Johannes Paulus II) en gaat in op de bete­ke­nis van de seksua­li­teit binnen de relaties die we aan­gaan. Sophia Kuby ver­telt over het beeld van de mens dat tot en met het onder­wijs­sys­teem opgang doet en waarbij het man-zijn en vrouw-zijn als een keuze wordt gezien (de zgn gen­dertheorie). Haar lezing in het Engels wordt simul­taan ver­taald.

Maureen Altorf zal over haar praktijk­er­va­ring ver­tellen waarin zij tieners en jon­ge­ren traint in weer­baar-zijn en hen helpt inzicht te krijgen in hun moreel besef, geweten en han­de­len, ook mbt relaties en seksua­li­teit.

Work­shops

Deel­ne­mers kunnen in de mid­dag kiezen uit een aantal work­shops waarin nog concreter han­den en voeten wordt gegeven aan opvoed­vra­gen. Zo ver­telt o.a. oud-onder­wij­zeres Angela Crott over de opvoe­ding van jongens in de hui­dige maat­schap­pij. Ook is er gelegen­heid vragen te stellen aan kape­laan Luc Simons en Maureen Altorf naar aan­lei­ding van hun lezingen in de ochtend.

Tijdens het symposium is er ook gelegen­heid jezelf te in­for­meren over boeken en ander ma­te­ri­aal mbt opvoe­ding. En er is gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten tij­dens de ver­zorgde lunch en de borrel na afloop.

Het eerste opGROEIsymposium in sep­tem­ber 2014 bleek aan een dui­de­lijke behoefte te voldoen. Niet alleen ouders, maar ook docenten, jon­ge­ren­wer­kers, pas­to­raal werken­den en andere geïn­te­res­seer­den lieten weten deze aan­dacht voor het on­der­werp relaties en seksua­li­teit vanuit een gelo­vi­ge bena­dering zeer te waar­de­ren.

Aanmel­den

Op de site staat alle in­for­ma­tie hoe je aan te mel­den.
Ook de flyer kan wor­den gedownload en/of wor­den besteld op de site van het opGROEIsymposium.

wat: opGROEIsymposium, Prach­tig & Krach­tig
wanneer: zater­dag 5 maart 2016
waar: Anna­ge­bouw, St. Vitus­straat 1, Hilversum
Aanmel­den: www.opgroei­sym­po­sium.nl
info: info@opgroei­sym­po­sium.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose