Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenactie 2016 officieel van start!

‘Vasten doe je met het oog op de ander’

gepubliceerd: woensdag, 10 februari 2016
Vastenactie directeur Peter van Hoof vertelt op Aswoensdag over het Vastenactie-project 2016 in Oeganda bij Bisdom Haarlem-Amsterdam
Vastenactie directeur Peter van Hoof vertelt op Aswoensdag over het Vastenactie-project 2016 in Oeganda bij Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vandaag, Aswoens­dag, begint de vasten­pe­rio­de. De zes weken voor­af­gaand aan Pasen zijn tra­di­tio­neel weken van sober­heid en inkeer. Daar­mee ont­staat rust en ruimte. Vas­ten­ac­tie roept de Neder­landse katho­lie­ke ge­meen­schap op die ruimte te benutten voor ‘de ander ver weg’, oftewel: mensen die leven in de marge van de samen­le­ving en maar moei­lijk kunnen overleven.

Dit jaar vraagt Vas­ten­ac­tie speciaal aan­dacht voor de boeren in het Oegandese district Katakwi, die te lij­den hebben onder extreme klimaat­om­stan­dig­heden en daardoor hun oogsten zien mislukken.

Al bij de start van de Vas­ten­ac­tie kunnen we con­sta­te­ren dat de Neder­landse katho­lie­ke ge­meen­schap zich inder­daad bekommert om mensen in nood: maar liefst 45 basis­scho­len ont­van­gen de ko­men­de weken een Vas­ten­ac­tie-dele­ga­tie uit Oeganda en nog veel meer scholen zamelen statie­geldflessen in. Ook in pa­ro­chies komen mensen in actie. Zij allen geven gehoor aan de oproep van paus Fran­cis­cus in zijn vasten­bood­schap: deel tij­dens de vasten je rijkdom met de armen, want vasten doe je vooral met het oog op de ander!

Oproep paus Fran­cis­cus: ‘24 uur voor de Heer’

In zijn vasten­bood­schap 2016 roept paus Fran­cis­cus de we­reld­wijde katho­lie­ke ge­meen­schap op de ogen niet te sluiten voor armoede en nood in de wereld. Hij vraagt ons in de ‘arme en hon­gerige’ een even­beeld van de lij­dende Christus te zien. Om een bij­zon­dere invulling aan de vasten­pe­rio­de 2016 te geven vraagt hij pa­ro­chies ’24 uur voor de Heer’ te or­ga­ni­se­ren. Het lijkt erop dat veel Neder­landse groepen gehoor geven aan die oproep. Er wor­den in het hele land ‘vasten­da­gen’ geor­ga­ni­seerd, maar ook pelgrims­tochten, waar­on­der de drie­daag­se Pelgrims­tocht van Vas­ten­ac­tie rondom Maassluis. De leer­lin­gen van een school in Horst gaan zelfs drie dagen vasten!

Vas­ten­ac­tie scholen­tour: Holland meets Uganda!

Maan­dag 8 februari startte een wel heel bij­zon­dere rondreis door Neder­land: een groep Oegandese jon­ge­ren, kin­de­ren en hun bege­lei­ders bezoekt tij­dens de vasten­pe­rio­de 45 Neder­landse basis­scho­len. Ze gaan in gesprek met Neder­landse kin­de­ren over de verschillen tussen Oeganda en Neder­land, leren de Neder­landse kin­de­ren een Oegandees lied en na­tuur­lijk is er ruimte voor muziek en dans.

Guiness Book of Records

Door het hele land zamelen Neder­landse katho­lie­ke basis­scho­len statie­geldflessen in om geld te verdienen voor scholen in het campagne­ge­bied in Oeganda. Op 15 maart sluit de Vas­ten­ac­tie­cam­pagne met een lan­de­lijk eve­ne­ment: dan gaan alle deel­ne­mende scholen de allerlangste rij aaneen­ge­slo­ten flessen ooit neer­zet­ten! Na­tuur­lijk sturen we de re­sul­taten naar het Guiness Book of Records!

Reportage over Vas­ten­ac­tie-campagne­pro­ject in Oeganda bij KRO

Vas­ten­ac­tie maakte een ind­ringende reportage over het werk van de lokale caritas­orga­ni­sa­tie Socadido in het noor­doosten van Oeganda. De mede­wer­kers van de Socadido steunen de lokale boeren bij het ont­wik­ke­len van nieuwe irrigatie- en land­bouw­tech­nieken, waar­mee ze de lange droge periodes kunnen overbruggen. De reportage is dins­dag­mid­dag 9 februari uitgezon­den op NPO2 en is terug te kijken op ‘Uitzen­ding gemist’.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose