Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenactie voor scholen voor Oeganda

Oegandese delegatie langs Nederlandse basisscholen

gepubliceerd: vrijdag, 5 februari 2016

Een wel heel bij­zon­dere rondreis door Neder­land staat gepland op maan­dag 8 februari: een groep Oegandese jon­ge­ren, kin­de­ren en hun bege­lei­ders bezoekt 45 Neder­landse basis­scho­len. Ze gaan in gesprek met Neder­landse kin­de­ren over de verschillen tussen Oeganda en Neder­land, leren de Neder­landse kin­de­ren een Oegandees lied en na­tuur­lijk is er ruimte voor muziek en dans.

De Oegandese kin­de­ren zijn in Neder­land op uit­no­di­ging van Vas­ten­ac­tie, de Neder­landse katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie die fondsen werft voor ont­wik­ke­lings­pro­jecten in het bui­ten­land. Dit jaar staat Oeganda centraal in de campagne. Door het hele land zamelen Neder­landse katho­lie­ke basis­scho­len statie­geldflessen in om geld te verdienen voor scholen in het campagne­ge­bied in Oeganda. Op 15 maart sluit de Vas­ten­ac­tie­cam­pagne met een lan­de­lijk eve­ne­ment: dan gaan alle deel­ne­mende scholen de meeste flessen op een rij ooit neer­zet­ten! Na­tuur­lijk sturen we de re­sul­taten naar het Guiness Book of Records!

“Dit wordt echt supertof”

Het beloven vier bij­zon­dere weken te wor­den tij­dens de Vasten­pe­rio­de 2016. Een dele­ga­tie met Oegandese kin­de­ren en tieners bezoekt 45 Neder­landse basis­scho­len. Het aller­eerste doel is na­tuur­lijk: met elkaar kennis­ma­ken en leren van elkaars ge­woon­ten en gebruiken. Angelique Steysel is bij Vas­ten­ac­tie verant­woor­de­lijk voor de ‘tour’: “Dit wordt echt supertof,” zegt ze. “We hebben in Oeganda een prach­tige film gemaakt, waarin we twee Neder­landse kin­de­ren volgen die op bezoek zijn in Oeganda. Nu komen er Oegandese kin­de­ren hierheen en kunnen hon­der­den Neder­landse kin­de­ren met ze praten, zingen en dansen.” Uitwisseling en verbin­ding, dat is waar het in de scholen­tour om gaat vindt ze: “In de scholenfilm zien we hoe Samuel en Elise in een andere wereld belan­den als ze op bezoek gaan bij Oegandese basis­scho­len en bij kin­de­ren thuis. Dat is echt een cultuurschok: opeens wordt dui­de­lijk hoe goed we het hebben in Neder­land en dat een lekker zacht bed of zelfs schoenen echt niet voor ie­der­een van­zelf­spre­kend zijn.”

Recordpo­ging

Om iets te kunnen delen van onze overvloed met de kin­de­ren in Oeganda, zamelen de Neder­landse basis­scho­len statie­geldflessen in. De opbrengsten daar­van zijn bestemd voor scholen in het Vas­ten­ac­tie-campagne­ge­bied in het noor­doosten van Oeganda.

Maar er is meer! Angelique Steysel: “Op 15 maart willen we de meeste flessen op een rij ooit gaan neer­zet­ten! De deel­ne­mende scholen zamelen flessen in; die gaan we met z’n allen neer­zet­ten. Daar­mee hopen we het Guiness Book op Records te halen.” Ook de Oegandese kin­de­ren zijn die dag van de partij: “Het belooft een prach­tige afslui­ting te wor­den van vier weken kennis­ma­ken, dansen, zingen en kletsen,” besluit Angelique.

Over Vas­ten­ac­tie

De Stich­ting Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie is de Rooms-Katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie voor Neder­land. De Stich­ting onder­steunt mensen in ont­wik­ke­lings­lan­den die zich inspannen voor een recht­vaar­diger, humaner en welvaren­der samen­le­ving.

Soli­da­ri­teit met mede­mensen in nood is een wezens­ken­merk van kerk­zijn. De projecten die de Stich­ting onder­steunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zon­der on­der­scheid in geloof, afkomst of sekse. Wij voeren campagne in samen­wer­king met par­ti­cu­liere ini­tia­tie­ven, in het bij­zon­der tij­dens de Advents­tijd voor Kerst­mis en in de Vasten­tijd voor Pasen.

Vas­ten­ac­tie voor scholen

Vastenactie voor scholenVas­ten­ac­tie voert een speciaal pro­gram­ma voor Neder­landse katho­lie­ke basis­scho­len. Die kunnen met het lespakket ‘Veer­tig dagen op weg naar vriend­schap en vrede’ tij­dens de vasten­pe­rio­de op een laag­drem­pe­lige manier invulling geven aan de vasten­pe­rio­de. Het lespakket is voor de Vasten­pe­rio­de van 2016 compleet vernieuwd en in een eigen­tijds jasje gestoken.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over de scholen­tour, het eve­ne­ment op 15 maart, de scholenfilm en het nieuwe lespakket, kunt u contact opnemen met Margot de Zeeuw.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose