Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stille Omgang - zaterdag 12 maart

In het teken van het Jaar van Barmhartigheid

gepubliceerd: zaterdag, 30 januari 2016
foto: www.stille-omgang.nl
Stille Omgang - zaterdag 12 maart

Met de intentie ‘Jezus - gelaat van Gods barm­har­tig­heid - genade­brood voor u’ staat de Stille Omgang dit jaar in het teken van het Jaar van Barm­har­tig­heid. In de nacht van zater­dag 12 op zon­dag 13 maart 2016 zullen weer een kleine tien­dui­zend pelgrims in pro­ces­sie lopen door het centrum van Am­ster­dam.

Uit de Overleve­ring

Deze pro­ces­sie is mid­den veer­tiende eeuw ontstaan als gevolg van de ge­schie­de­nis van een zieke man die in de Kalver­straat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ont­van­gen, werd hij onwel. De zieke man kon de hostie niet binnen hou­den. Het braaksel kwam in het haard­vuur terecht met het won­der­baar­lijke ver­volg, dat de hostie de volgende ochtend onge­schon­den in de as van deze haard werd aan­ge­trof­fen. De hostie werd door de ver­zorg­sters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaat­se­lijke pastoor werd ge­roe­pen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een offi­cië­le pro­ces­sie naar de pa­ro­chie­kerk over­ge­bracht, de hui­dige Oude Kerk.

Mirakel van Am­ster­dam

Dit Eucha­ris­tisch won­der, geschied aan een zieke, heeft bekend­heid gekregen onder de naam Mirakel van Amster­dam (1345). Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Amster­dam dit Mirakel in stilte en duis­ter­nis door een nachte­lijke pel­gri­mage langs de route van 1345 en door Eucha­ris­tie­vie­ringen voor of na de Omgang.

De Omgan­gers weten zich al bid­dend en medi­terend verbon­den met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leef­tocht voor onder­weg. Zij vieren in een Amster­damse kerk de Eucha­ris­tie, om God dank te zeggen. Uniek aan deze pelgrims­tocht die door het centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwij­gende verbon­den­heid van de duizen­den chris­te­nen.

Intentie

De speciale intentie voor de Stille Omgang van 2016 is:

Jezus - gelaat van Gods barm­har­tig­heid - genade­brood voor u

Ziet Jezus met zijn barm­har­tige blik ook mij aan als teken van Gods nabij­heid?
Zien we door de ogen van Jezus naar onze mede­mensen om?
Sterken wij ons door het genade­brood van Jezus en delen wij ervan uit?

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie kunt u vin­den op de web­si­te van het Gezel­schap van de Stille Omgang.

Jon­ge­ren­pro­gramma

Stille Omgang 2016 Jongerenprogramma In de Mozes en Aäron­kerk aan het Water­loo­plein, thuis­basis van Sant’ Egidio, vindt zater­dag­avond 12 maart 2016 het jon­ge­ren­pro­gram­ma van de Stille Omgang (SO) plaats. Het SO-jon­ge­ren­pro­gram­ma is een katho­liek eve­ne­ment voor jon­ge­ren uit het hele land.

Het thema van dit jaar is “ZIEN”. Elkaar te zien, gezien wor­den, zien wij de ander in deze tijd? Echt gezien wor­den kan diepe indruk maken, niet gezien wor­den ook. Hoe maken wij barm­har­tig­heid dit jaar concreet? Door te zien!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose