Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jaar van de priester in Rome geopend

gepubliceerd: zaterdag, 20 juni 2009
Op het hoog­feest van het heilig Hart, vanouds een dag die gewijd is aan gebed en offer voor de heili­ging van de pries­ters, is in Rome het jaar van de pries­ter geopend. Het groot­semi­narie kan dit jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zo wordt een reis/bede­vaart voor pries­ters geor­ga­ni­seerd naar het slui­tings­sym­po­sium van dit jaar dat op 9-10 en 11 juni 2010 plaats­vindt en een grote inter­na­tio­nale pries­ter­ont­moe­ting belooft te wor­den. De se­cre­ta­ris van de Con­gre­ga­tie voor de clerus, aarts­bis­schop Mauro Piacenza komt op 5 en 6 no­vem­ber naar De Tilten­berg voor een symposium over het pries­ter­schap voor de se­mi­na­risten van De Tilten­berg en andere semi­na­ries, waarbij naast de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. J. M. Punt, ook de aarts­bis­schop, mgr. dr. W.J. Eijk, referent voor de oplei­dingen, aanwe­zig zal zijn.

Het symposium vindt plaats op de feest­dag van alle heilige geloofs­ver­kon­di­gers van onze streken en aan de voor­avond van het hoog­feest van Sint Wil­li­brord, patroon van de Utrechtse kerk­pro­vin­cie.

Reeds enige tijd werd ter voor­be­rei­ding op het jaar van de Pries­ter in het semi­na­rie het leven van de heilige Pastoor van Ars voor­ge­le­zen tij­dens de Stille Dagen en de Wil­li­brord­le­zingen van het studie­jaar 2009-2010 op de eerste maan­da­gen vanaf ok­to­ber zullen voor een deel in het teken staan van dit bij­zon­dere jaar. Prof. dr. B. O'Connor zal spreken over de span­ningen en con­flic­ten waar­mee de pries­ter heden ten dage wordt gecon­fron­teerd en twee pries­ter-gestalten wor­den ge­pre­sen­teerd: mgr. drs. A.H. van Luyn sdB, voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, spreekt over Don Bosco (bij gelegen­heid van de 150e ver­jaar­dag van de vol­tooi­ing van de stich­ting van de Salesianen) en Pater Dr. Stefaan Lecleir van de paters van het Mens­ge­wor­den Woord gaat in op de figuur van de grote mis­sio­na­ris Matteo Ricci SJ (bij gelegen­heid van diens 400e sterf­dag).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose