Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Landelijke parochiedag

Thema: Barmhartigheid door religieuzen en kerken

gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2016
Landelijke parochiedag

De lan­de­lijke Pa­ro­chie­dag 2016 staat in het teken van ‘Barm­har­tig­heid in het heilig jaar’. Dat gebeurt met bekende reli­gi­euzen en vernieuwende pa­ro­chies over de opdracht van chris­te­nen om dienst­baar te zijn aan de samen­le­ving, in een jaar dat oproept om de deur naar de ander open te zetten.

Dit jaar wordt de lan­de­lijke Pa­ro­chie­dag voor het eerst geor­ga­ni­seerd door KRO-NCRV, die het stokje overneemt van Omroep RKK in ver­band met het ver­dwij­nen van deze omroep.

Sprekers

Op zater­dag 30 januari komen bekende Neder­landse reli­gi­euzen naar Hilversum om te spreken over het thema Barm­har­tig­heid.

  • Wim Verschuren is frater van Tilburg en oprichter van de Bewe­ging van Barm­har­tig­heid. Hij zal spreken over de ontdek­king van barm­har­tig­heid in zijn eigen leven.
  • Zuster Anima Christi is het Neder­landse gezicht van de Blauwe Zusters, een con­gre­ga­tie die de noden van de samen­le­ving wil verlichten en optrekt met de armsten onder ons. Zij ver­telt over compassie in haar eigen leven.
  • Fer van der Reijken is fran­cis­caan in een multiculturele wijk in Am­ster­dam en komt met voor­beeld van fran­cis­caans sa­men­le­ven met moslims.

Naast deze drie reli­gi­euze voortrekkers wordt het podium ook vrijgemaakt voor pa­ro­chies die nieuwe ini­tia­tie­ven hebben geno­men om de deur te openen naar de samen­le­ving. De lan­de­lijke Pa­ro­chie­dag is bedoeld om katho­lie­ken uit het hele land te in­spi­re­ren In de ochtend zijn er plenaire pre­sen­ta­ties die als voor­beeld kunnen dienen voor pa­ro­chies En in de mid­dag zijn er work­shops door reli­gi­euzen en voortrekkers van pa­ro­chies die hun erva­ringen op het gebeid van de barm­har­tig­heid delen.

Wordt uw pa­ro­chie Pa­ro­chie van het Jaar?

Verder wordt deze dag, net als voor­gaande jaren, de Pa­ro­chie van het Jaar bekend gemaakt. Daarvoor komen dit keer die pa­ro­chies in aanmer­king die barm­har­tig­heid laten zien in een project dat verbin­ding legt met de samen­le­ving. Denkt u dat uw pa­ro­chie hier voor in aanmer­king kan komen, meldt u dan per e-mail aan met een korte beschrij­ving waarom onder vermel­ding van ‘nominatie Pa­ro­chie­dag 2016’.

Aanmel­den

Wilt u op deze dag aanwe­zig zijn dan willen wij dat graag weten vóór 1 januari 2016 via onderstaand mail­a­dres. Van­wege de grote belang­stel­ling vorig jaar kunnen dit keer maximaal acht personen per pa­ro­chie naar deze dag komen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose