Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrimstocht Vastenactie - Nieuwe Waterweg

gepubliceerd: donderdag, 17 december 2015

Drie dagen wan­de­len. Samen onderweg, be­zin­nend en ont­moe­tend door het gebied van de Nieuwe Waterweg. Vas­ten­ac­tie or­ga­ni­seert wederom de jaar­lijkse pelgrimage in de Vasten­tijd, in samen­wer­king met de plaat­se­lijke katho­lie­ke en pro­tes­tantse kerken. De Pelgrims­tocht 2016 vindt plaats van don­der­dag 17 tot en met zater­dag 19 maart 2016. Vlaar­dingen, Maassluis en Schie­dam dienen als vertrek- en eind­pun­ten.

Pelgrimstocht Vastenactie - Nieuwe WaterwegTijdens de wan­de­lin­gen en in de avond­pro­gramma’s is tijd voor be­zin­ning op wat sober­heid en soli­da­ri­teit betekenen. De inhoud van avond­pro­gramma’s draaien rond het thema van Vas­ten­ac­tie 2016, ‘Water, bron van leven’, met de regio Nieuwe Waterweg en het Vas­ten­ac­tie­pro­ject in Oeganda als in­spi­ra­tie.

Sponso­ring

De Pelgrims­tocht is bedoeld als sponsor­tocht voor Vas­ten­ac­tie. De opbrengsten gaan naar de organi­sa­tie Socadido in Oeganda. Socadido geeft voorlich­ting aan boeren hoe om te gaan met de ver­an­de­rende weers­om­stan­dig­heden en de opwar­ming van het klimaat. Ook sti­mu­leert Socadido microkredieten voor vrouwen om meer markttoegang te bewerk­stel­lingen.

Gast­ge­zinnen

Deel­ne­mers die drie dagen deel­ne­men, kunnen geheel kosteloos bij gast­ge­zinnen ver­blij­ven van woens­dag 16 tot en met zon­dag 20 maart 2016. Als u liever in een hotel logeert, kunnen Vas­ten­ac­tie-pelgrims tegen geredu­ceerde tarieven een kamer boeken.

Kosten

Deelname aan de Pelgrims­tocht kost € 10 per dag. Als u ook gebruik maakt van de lunch en warme avond­maal­tijd, betaalt u daarvoor nog eens € 10 per dag.

Uit­ge­breide in­for­ma­tie over avond­pro­gramma, sponsors werven en het maken van een actie­poster vindt u op de web­si­te. Opgeven per e-mail.

In­for­ma­tie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose