Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Samen herbergen we vluchtelingen

Bisschoppen schrijven Kerstboodschap

gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2015

Kerstboodschap Nederlandse BisschoppenconferentieDe Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft in aanloop naar Kerst­mis een brief ge­schre­ven aan alle mede­bur­gers en in het bij­zon­der aan pa­ro­chies en plaatse­lijke geloofs­gemeen­schappen. Het thema van de brief is de uit­daging die de komst van vluch­te­lingen mee­brengt voor de Neder­landse samen­le­ving.

De bis­schop­pen roepen op tot een her­berg­zame samen­leving waarin mensen welkom zijn, vanuit weder­zijds respect. ‘Wij pleiten voor een principiële én rea­lis­tische hou­ding: mensen in nood moeten wor­den geholpen en tege­lijker­tijd moet onze kost­ba­re en kwets­ba­re vrij­heid wor­den beschermd. Wij hebben als mens en christen de plicht om vluchte­lingen, mede­mensen in nood, de helpende hand toe te steken,’ zo staat in de brief.

‘De ont­moe­ting tussen verschil­lende culturen leidt er toe dat verschil­lende waar­den en normen over en weer ter dis­cus­sie wor­den gesteld.’

‘Paus Fran­cis­cus heeft op zon­dag 6 sep­tem­ber 2015 een oproep gedaan aan katho­lie­ke pa­ro­chies en kloosters overal ter wereld om onderdak te bie­den aan vluch­te­lingen. In een reactie daarop schreven wij op 8 sep­tem­ber dat we daar gehoor aan willen geven. Vanuit de Rooms Katho­lie­ke gemeen­schap vin­den er vele ini­tia­tie­ven plaats.’

De bis­schop­pen wijzen er in hun brief op dat er voor Jezus, Maria en Jozef in de her­berg van Beth­le­hem geen plaats was. Zij spreken in de kerst­bood­schap dank­baar­heid en grote waar­de­ring uit voor de inzet van velen binnen en buiten de geloofs­gemeen­schap, beroeps­krachten en vrij­willi­gers, die zich iedere dag onvermoeid inspannen voor een mens­waar­dige opvang van mensen in nood!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose