Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gewaardeerde Bisdomontmoetingsdag

gepubliceerd: maandag, 30 november 2015

Tien­tal­len pa­ro­chi­anen uit diverse pa­ro­chies uit ons bisdom namen het aanbod aan om de ten­toon­stel­ling ‘Rome: droom van Constan­tijn’ in de Nieuwe Kerk in Am­ster­dam te bezoeken bij de bisdom­ont­moe­tings­dag op 28 no­vem­ber 2015. Met een speciaal arran­gement werd hen een pro­gram­ma aange­boden tegen geredu­ceerd tarief van een lezing en een bezoek aan de expositie.

Abt Gerard Mathijsen OSBBij de lezing werd gewezen op het paral­lelle karakter van de Romeinse samen­le­ving in Rome rond 300 na Chr. en de hui­dige Neder­landse samen­leving: multi­cultureel en reli­gi­eus pluriform. Echter met een verschil. De Romeinen toen waren reli­gi­euze mensen, de stad stond vol tempels. “Wij leven in een wereld die voor God geen plaats inruimt, die scep­tisch staat tegen­over grote verhalen, die haar respect voor autori­teiten verloren heeft.”, aldus Abt Gerard Mathijsen OSB in zijn inlei­ding.

Daar voegde hij aan toe de waarde van het monniken­leven en –gemeen­schap van Egmond: “Wat is het mooi om daar be­schei­den aanwe­zig te mogen zijn om samen met mede­broe­ders te mogen getuigen van je geloof in het Evan­ge­lie, te mogen leven van de grote gaven die je van de Heer mag ont­van­gen in zijn sacra­menten, in de broe­der­schap, is het mogen delen met anderen.”

Van de aanwe­zigen wer­den po­si­tie­ve reacties ont­van­gen over de lezing en over de ten­toon­stelling.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose