Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een katholiek “studentenhuis” voor Haarlem

Opening op zondag 18 oktober 2015

gepubliceerd: maandag, 19 oktober 2015

GroepsfotoOp 18 ok­to­ber j.l. vierde de St. Joseph­pa­ro­chie in Haar­lem een groot feest. Reden tot feest­stem­ming was de ope­ning van het Josephhuis, 10 jaar jon­ge­ren­werk met jon­ge­ren­groep ‘Life-teen’ en tevens was het een goede gelegen­heid om de vrij­wil­li­gers van de pa­ro­chie te bedanken voor hun trouwe inzet.

Aan­slui­tend na de eucha­ris­tie­vie­ring met hulp­bis­schop mgr. Hendriks en de jon­ge­ren­band ‘Living Tree’ vond de inze­ge­ning plaats van het Josephhuis. De kerk was voor deze gelegen­heid met 400 personen goed volgelopen. Van­wege het druilerige weer werd voor de eucha­ris­tie­vie­ring op het kerk­plein nog de laatste voor­berei­dingen getroffen met enkele grote tenten. Na een mooie homilie van mgr. Hendriks over de bete­ke­nis van een gemeen­schap zijn en een toe­spraak van de pa­ro­chie jon­ge­ren­werkster Janet Schipper, werd er buiten na afloop van de eucha­ris­tie­vie­ring goed gezorgd voor de inmiddels ‘hon­gerige’ gelo­vi­gen. Een Haar­lems dweilorkest zorgde door hun vrolijke muziek voor zonne­schijn binnenin de tent.

Het Josephhuis

Vanuit de wens van een aantal jon­ge­ren is er twee jaar lang hard gewerkt aan de reali­sa­tie van een katho­liek stu­den­ten­huis in de voor­ma­lige pastorie van de St. Joseph­pa­ro­chie. Op deze manier vin­den zij tij­dens hun studie­periode steun aan elkaar en zetten zij zich op verschil­lende manieren in voor het Rijk Gods. Omdat de St. Joseph­pa­ro­chie de beschik­king had over een grote leeg­staande pastorie, geïnteres­seerde jon­ge­ren en een jong gezin dat bereid was deze nieuwe gemeen­schap te be­ge­lei­den wer­den de plannen ver­der uit­ge­werkt en met instem­ming van het bisdom uitge­voerd.

De pastorie vroeg met zijn nieuwe bestem­ming ook om een nieuwe naam: Het Joseph­huis, om zo de verbon­den­heid met de pa­ro­chie tot uitdruk­king te brengen. Tege­lijker­tijd is St. Joseph patroon­heilige van het gezin, de kerk en voor de arbei­ders. De ini­tia­tief­nemers van dit project hopen name­lijk dat het stu­den­ten­huis mag lijken op een gezin, een ge­meen­schap van broe­der­lijk­heid en vei­lig­heid, dat het een impuls mag zijn voor de kerk en dat de jon­ge­ren tege­lijker­tijd hun geloof mogen omzetten in daden en daar­mee arbei­ders zijn voor het Rijk Gods.

Vanuit het hele land was er veel animo voor een kamer in het Josephhuis. Daardoor waren de acht beschik­ba­re kamers al enkele maan­den gele­den ver­ge­ven en hebben de jon­ge­ren elkaar in de tussen­tijd beter leren kennen. Zij waren na de inze­ge­ning van het Joseph­huis be­schik­baar voor het geven van rond­lei­dingen met een groepje van ca. 10 personen per jon­gere. Onder de aanwe­zigen was een dui­de­lijke opwin­ding voel­baar en met zo een opkomst duurde het dan ook even voordat ie­der­een de boven­liggende ver­die­pingen kon­den bekijken. Met de geur van pas geschil­derde deuren en vers hout rook alles naar nieuw. Twee van de jon­ge­ren: Sander en Ranil ver­tellen over hun erva­ringen van het rondlei­den:

“Een aantal mensen aan wie we de rond­lei­ding gaven waren ver­baasd. Het mooie gebouw, de ruime kamers, de gezellige woon­ka­mer, alles is goed voor elkaar. En die verba­zing ervaar ik zelf ook. Waarom krijg ik dit? Waarom mag ik hier wonen? Dat geeft ons een heel bij­zon­der gevoel dat de pa­ro­chie bereid is om ons deze plek te geven en ons ver­trouwd. Dat kom je op andere plekken eigen­lijk helemaal niet tegen en dat geeft ons een heel dank­baar gevoel. Som­mi­ge mensen waren weer op een andere manier ver­baasd. Dan vroegen ze of we allemaal een roe­ping had­den tot pries­ter of non. En als we dan zei­den dat, dat niet zo was vroegen ze of we allemaal theo­lo­gie­stu­denten waren! Daarin merkte ik dat niet ie­der­een ons goed kan begrijpen. We zijn gelo­vi­ge jon­ge­ren, katho­lie­ken, wonen naast een kerk en dan merk je dat som­mi­ge mensen niet begrijpen dat die combinatie bestaat. Of het moeten dan allemaal heilige boontjes zijn of ze menen niet wat ze zeggen. Normale jon­ge­ren die zo serieus met het geloof bezig zijn, dat gaat niet samen. Maar wij vin­den een goed feest bouwen ook be­lang­rijk. Sterker nog, dat is ook een be­lang­rijke pijler in ons leven. Ik weet het niet, het is net als geloof en weten­schap. Daar­van zeggen som­mi­ge mensen ook dat die combinatie niet bestaat.”

Naast de acht jon­ge­ren, komt in het Josephhuis ook een jong gezin, Marius en Anne­mieke van der Knaap met hun twee kin­de­ren te wonen. Zij hebben een eigen voordeur in het gebouw, maar zijn nauw betrokken bij de gang van zaken bij de jon­ge­ren. Daardoor is er con­ti­nuï­teit, inhou­de­lijke en prak­tische be­ge­lei­ding van het jon­ge­ren­centrum. Marius en Anne­mieke hebben elkaar leren kennen in een verge­lijk­baar jon­ge­ren­cen­trum: het Wil­li­brordushuis in Den Haag.

Briefpapier

Die periode heeft veel voor hen betekent en al snel kregen zij na hun trouwen het verlangen om in Den Haag of ergens anders zich in te zetten voor zo een zelfde soort ge­meen­schap. Uit­ein­de­lijk verhuis­den zij naar Haar­lem, omdat Marius daar een baan kreeg voor het jon­ge­ren­werk van het bisdom. De plannen leken daar­mee van de baan. Totdat er vanuit ver­schil­lende kanten mensen opnieuw be­gon­nen over zo een soort ge­meen­schap. Marius en Anne­mieke zien daar voor zich­zelf een be­lang­rijk teken van God in: “Als het idee niet van God komt, verdwijnt het van­zelf. Is het wel van Hem, dan gebeurt het.”

Meer in­for­ma­tie

Het Josephhuis is af­han­ke­lijk van giften.
Meer in­for­ma­tie kunt u vin­den viaGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose