Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bezoek aan vluchtelingen in de Koepel in Haarlem

gepubliceerd: zondag, 18 oktober 2015

Op vrij­dag 16 ok­to­ber bracht een dele­ga­tie van ver­schil­lende geloofs­rich­tingen uit Haar­lem een bezoek aan de vluchte­lingen die opge­vangen wor­den in de voor­ma­lige Koepel­ge­van­ge­nis aldaar.

De dele­ga­tie bestond uit Mgr. Hendriks, hulp­bis­schop van het RK bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de heer Bhoelan, Islami­tische Raad van Haar­lem, ds. B. Luttikhuis van de Bavo­kerk te Haar­lem en voor­zitter van de Voedsel­bank, pére Saliba van de Maroni­tische gemeen­schap en dhr. E. Meyknecht, van de caritas van het RK bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Dit is het ver­slag van de ont­moe­ting.

De Koepel

Surrea­lis­tischer zal je het haast niet krijgen. Staande op de binnen­plaats van een oude ge­van­ge­nis, onder een gewel­dige koepel omringend door vluchte­lingen. Pére Saliba, afkoms­tig uit Libanon, sprak Arabisch en Frans. De hulp­bis­schop sprak een beetje Frans. Geflan­keerd door dominee Luttikhuis en de heer Bhoelan wer­den ze omringd door jonge mensen, mannen en vrouwen, afkoms­tig uit Syrië. Hun vragen waren ind­ringend. Ze waren blij met de opvang. Blij dat ze vei­lig­heid en rust had­den gevon­den. Maar hoe zou het nu ver­der gaan?

De vluch­te­lingen

Zo’n driekwart van de bewoners komt uit Syrië. Verder uit Afghanistan, Irak, Eritrea en een klein aantal uit andere lan­den. Van de vier­hon­derd bewoners in de Koepel zijn er zo’n hon­derd vrouw. Zij hebben een eigen afdeling, afgezon­derd van de mannen. Wat opvalt is hun leef­tijd. De meeste zijn jong, in de kracht van hun leven. De jonge mannen zijn gevlucht omdat ze niet in het leger wilde vechten of in een militie. De vrouwen omdat ze vrees­den voor hun eer en leven. Som­mi­gen zijn gevlucht omdat ze als christen bedreigd wer­den. Volgens som­mi­ge moslims staan chris­te­nen per de­fi­ni­tie aan de kant van Assad, de hui­dige dictator. Ze hebben allemaal gelief­den achter moeten laten, de zon, de warmte en hun thuis. Vaak is daar niets meer van over.

De opvang

Een paar weken gele­den kreeg het Centrale Orgaan opvang Asiel­zoe­kers, het COA en verant­woor­de­lijk voor de nood­opvang van vluch­te­lingen in ons land, de moge­lijk­heid om mensen op te vangen in de oude Koepelge­van­ge­nis van Haar­lem. Binnen één dag ston­den er vier­hon­derd mensen voor de deur. Er was niets! Al improviserend en lange dagen werkend, slaag­den de mede­wer­kers erin om de basis beno­digd­he­den op de plaats te krijgen. Van dekens tot toiletpapier. Som­mi­ge dingen duren wat lan­ger. Zoals de sloten op de celdeuren. Van binnen kon­den die niet op slot, wel van buiten. Maar de opvang is niet bedoeld om mensen op te sluiten.

De opvang is een nood­opvang. Dat wil zeggen dat mensen een bed-, bad- en brood­rege­ling krijgen. Ze krijgen onderdak, eten, er is een was­gelegen­heid en ver­der beveili­ging en medische zorg. Ze krijgen géén verblijfs­vergun­ning, géén zak- of leef­geld, géén huis, géén baan en géén uit­sluit­sel over hun toe­komst in dit land. Dat gebeurt pas als ze in de asiel­pro­ce­dure gaan. En wanneer dat is weet niemand.

De dele­ga­tie

We had­den niet veel te bie­den. Een bezoek vanuit het geloof ligt boven­dien gevoelig. Wordt niemand voor­getrokken? Wordt er niet geëvan­geli­seerd? Wakkeren we onder­huidse span­ningen juist niet aan, zon­der daar zelf bewust van te zijn. Het COA verwel­komt bezoek, maar vraagt ook respect voor hun taak om de vei­lig­heid en rust te bewaren. Toch wilde de dele­ga­tie een dui­de­lijk sig­naal afgeven door met verschil­lende geloofs­rich­tingen te komen. Daardoor kon­den wij ook verschil­lende groepen mensen aanspreken.

Op dit moment is het belang­rijkste probleem dat er geen of weinig aflei­ding is voor de bewoners. Zowel moskee als kerk besloten die avond de han­den ineen te slaan. Ver­schil­lende ideeën kwamen naar boven. Besloten werd om deze ideeën om te zetten in concrete plannen en om daar ge­za­men­lijk uit­voe­ring aan te geven. En ook dat maakte het bezoek bij­zon­der.

Ernst Meyknecht, Dienst Caritas RK bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose