Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse vertaling boek over dialoog

Met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen

gepubliceerd: zaterdag, 17 oktober 2015

Maan­dag 19 ok­to­ber verschijnt de Neder­landse vertaling van het boek “In dialogue with people of other religions and philosophies”, van auteur Berry van Oers. Sinds de presen­tatie van de Engels­talige editie op 9 juni j.l. vond het boek met succes zijn weg in de wereld­kerk.

Op veler verzoek vanuit onder meer pa­ro­chies, scholen, samen­wer­kings­projecten en dialoog­groepen brengt de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie nu een Neder­landse vertaling uit.

In dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingenIn het boek gaat auteur Berry van Oers in op de fun­da­men­ten, de doelen, de plaatsen, de varianten en de praktijk van dialoog en samen­wer­king van chris­te­nen met moslims, hindoes en boeddhisten gezien vanuit de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Hij bestu­deerde daartoe be­lang­rijke Vati­caanse do­cu­menten die ver­sche­nen zijn op het gebied van de inter­reli­gi­euze dialoog in de voorbije 50 jaar, van paus Paulus VI tot en met paus Fran­cis­cus.

Het boek sluit aan bij de we­reld­wijde her­den­king van de 50-ste ver­jaar­dag van de his­to­rische ver­kla­ring Nostra aetate op 28 ok­to­ber over de baan­brekende nieuwe po­si­tie­ve hou­ding van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk ten aanzien van andere gods­diensten en levens­be­schou­wingen. ‘Bovendien roepen de span­ningen in de samen­le­ving om dialoog­ini­tia­tie­ven. We hopen dat het boek leidt tot en onder­steu­ning geeft aan dialoog en samen­wer­king vanuit verschil­lende niveaus in de Kerk en zeker ook daar­buiten’, aldus Van Oers die al een kwart eeuw in opdracht van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie actief is op dit terrein.

De Pau­se­lijke Raad voor de Interreli­gi­euze Dialoog te Rome spreekt waar­de­ring uit voor het boek en noemt het ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie tot uitgave ervan hoogst belang­wekkend en wenst het veel succes toe.

“Het is te hopen dat door lezing en ver­die­ping van de inhoud van deze publi­ca­tie de lezers meer geneigd zijn om de inter­reli­gi­euze dialoog te promoten. De Katho­lie­ke Kerk is er van overtuigd dat ‘dialoog niet een optie is maar een vitale nood­zake­lijk­heid waar­van in hoge mate onze toe­komst afhangt’ (Bene­dic­tus XVI, 25-9-2006). Be­gon­nen vijf­tig jaar gele­den met de ver­kla­ring Nostra aetate gaat ze door op het pad van respect en vriend­schap aange­moe­digd door Paus Fran­cis­cus.” From The Vatican 2015, Pontifical Council for Inter­religious Dialogue.

Details

titel:
In dialogue with people of other religions and philosophies
auteur:
Drs. Berry van Oers, se­cre­ta­ris van de lan­de­lijke katho­lie­ke Contactraad voor Interreli­gi­euze Dialoog
omvang:
160 bladzij­den
uitge­ge­ven door:
SRKK, Utrecht
ISBN-EAN:
978-90-9029081-2
Prijs:
€ 10,= (exclusief verzend­kos­ten)

Be­stel­len

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht on­der­staan­de gegevens.
Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN  Breda.

  • naam
  • straat
  • post­co­de en woon­plaats
  • titel: In dialoog met mensen van andere gods­diensten en levens­be­schou­wingen
  • aantal exemplaren
  • e-mail­a­dres
  • iban bankreke­ning­num­mer
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose