Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom Ontmoetingsdag

Zaterdag 28 november 2015 Amsterdam Tentoonstelling Rome

gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2015

Tentoonstelling - Rome. De droom van keizer ConstantijnHet Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert i.s.m. De Nieuwe Kerk in Am­ster­dam van­wege de bij­zon­dere ten­toon­stel­ling “Rome. De droom van keizer Constan­tijn” een speciale arrange­ments- en ontmoe­tings­dag op zater­dag 28 no­vem­ber 2015.

Die dag kunt u voor de speciale prijs van € 8,00 (50% kor­ting op de stan­daard toegangs­prijs) naar binnen; kin­de­ren jon­ger dan 11 jaar zijn gratis. Museum­kaarten zijn niet van toepas­sing op dit arrange­ment.

Abt Gerard Mathijsen OSB (van de Adel­ber­tus­abdij, Egmond) en Zr. Elvira Maria de Wit (provinciaal van de Karmelie­tessen van het God­de­lijk Hart van Jezus, Vogelen­zang) geven om 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur een lezing (van ongeveer 20 minuten). De lezing wordt gehou­den in de Eggert­zaal (boven ’t Nieuwe Kafé). Voor iedere lezing zijn 100 plaatsen be­schik­baar. Aan­slui­tend bezoekt u (met een audio­tour) de ten­toon­stelling.

In de ont­moe­ting van het chris­ten­dom met de onbekende wereld troffen chris­te­nen altijd mensen die gelovig, reli­gi­eus waren. Of het nu Paulus was in Athene, of chris­te­nen in Rome ten tijde van keizer Constan­tijn, of op de grote ontdek­kings­reizen naar Latijns-Amerika, Afrika of Azië. Maar in onze Neder­landse samen­leving van nu, vandaag 2015, ont­moe­ten we mensen die totaal geen geloof hebben en niet zijn aange­sloten bij een religie. Hoe kun je als gelovig mens - als christen in 2015 - gelovig leven en je geloof uiten in een reli­gi­eus­pluri­forme en reli­gi­eus­arme samen­le­ving als de onze?

Hoe kun je als gelo­vi­ge, als katho­liek christen, overeind blijven in je gezin of familie- en vrien­den­kring, op school, het werk en bij de sport­vereni­ging? Abt Mathijsen en Zr. De Wit zullen hierover getuigen en spreken.

Deel­ne­men

 1. Aanmel­den uit­slui­tend via sales@nieuwe­kerk.nl
  Aanmel­den moge­lijk t/m 31 ok­to­ber 2015
 2. Vermeld:
  • “Bij­een­komst bisdom Haar­lem-Am­ster­dam(28 no­vem­ber)”
  • uw voor- en achter­naam
  • het aantal personen
 3. U ont­vangt rond 15 no­vem­ber 2015 een bevesti­gings­email met het tijdstip van de lezing (aan­slui­tend kunt u de ten­toon­stelling bezoeken); over het toegewezen tijdstip kan niet wor­den gecorre­spon­deerd.
 4. U toont de bevesti­gingsemail bij de kassa.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose