Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boek Martelaren van Gorcum gepresenteerd tijdens Nationale Bedevaart

gepubliceerd: woensdag, 1 juli 2009
Tijdens de Nationale Bede­vaart te Brielle op zater­dag 11 juli a.s. presen­teert Ben Hartmann, docent van De Tilten­berg, zijn boek ‘Mar­te­la­ren van Gorcum’. Na de vie­ring zal hij de eerste twee exemplaren overhan­digen aan Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. en kar­di­naal A.J. Simonis.

De kar­di­naal is de hoofd­cele­brant tij­dens de Nationale Bede­vaart. De bede­vaart leidt naar het hei­lig­dom van de heilige Mar­te­la­ren van Gorcum aan het Rik in Brielle. De plaats is het bekendste bede­vaarts­oord in Zuid-Holland. In het jaar 1572 wer­den op deze plaats 19 rooms-katho­lie­ke gees­te­lij­ken uit Gorcum (ook: Gorinchem) gemar­teld en opge­han­gen omdat ze wei­ger­den hun diepe geloof in de Eucha­ris­tie af te zweren. Ieder jaar trekt de bede­vaart hon­der­den bezoekers uit Neder­land en omringende lan­den.

Relieken van de Mar­te­la­ren van Gorcum uit de kapel van het bis­schops­huis in Haar­lem zijn geplaatst onder het nieuwe altaar van de Tilten­berg. Ben Hartmann: “Ik ben in de his­to­rische bronnen over hun mar­tel­dood gedoken. Het stan­daard­werk over deze Mar­te­la­ren werd in het begin van de zeven­tien­de eeuw ge­schre­ven door Willem van Est, die familie was van een van de Mar­te­la­ren. Het bleek moge­lijk dit werk, dat des­tijds in het Latijn en in vertaling in zeven­tien­de-eeuws Neder­lands is gedrukt, opnieuw als facsimile te laten ver­schij­nen. Het Neder­lands van die tijd is met een beetje fantasie en uit­hou­dings­ver­mo­gen trouwens nog steeds heel lees­baar.”

“Dezelfde Willem van Est schreef als jonge man in het jaar van de dood van zijn oom een brief, waarin hij in de kern het verhaal van de Mar­te­la­ren van Gorcum ver­telde. Het plan rijpte om dit bon­dige verhaal - een van de oudste bronnen over de dood van de Mar­te­la­ren van Gorcum - te vertalen en zo uit te geven dat een breed publiek er ge­mak­ke­lijk weer kennis van zou kunnen nemen. Daarom leek het goed om de his­to­rische omstan­dig­he­den toe te lichten en meer in te gaan op het katho­lie­ke geloof waarvoor de Mar­te­la­ren van Gorcum zijn gedood. Bovendien bleek er prach­tig beeld­ma­te­riaal te zijn dat nog nooit of niet eer­der in kleur was uitge­ge­ven en dat zeer geschikt is om het verhaal van de Marterlaren van Gorcum ook let­ter­lijk in beeld te brengen.”, aldus Hartmann. (pers­dienst bisdom Rotter­dam)

Ben Hartmann (* 1967) stu­deerde theo­lo­gie en ge­schie­de­nis, en is als docent en staflid verbon­den aan de oplei­dingen van de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Daar­naast bereidt hij een proef­schrift voor over de ge­schie­de­nis van de vere­ring van de Mar­te­la­ren van Gorcum.

Pro­gram­ma Nationale Bede­vaart

11.00 uurEucha­ris­tie­vie­ring
13.15 uurRozen­krans­ge­bed
14.00 uurKruis­weg
15.00 uurVesper­vie­ring met pro­ces­sie en pelgrims­ze­gen

Het boek is na de vie­ring te ver­krij­gen (à € 19,90). Op verzoek signeert de auteur het boek ter plaatse.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose