Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

COA aanvaardt aanbod kerkgebouwen voor opvang vluchtelingen niet

gepubliceerd: vrijdag, 18 september 2015

Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)De Bis­schop­pen­confe­rentie heeft vandaag kennis geno­men van het bericht dat het Centraal Orgaan Opvang Asiel­zoe­kers (COA) het aanbod van kerk­gebouwen, con­fe­ren­tie­oor­den en internaten voor de opvang van vluchte­lingen niet aanvaardt, omdat deze gebouwen daarvoor niet geschikt zijn. De Bis­schop­pen­con­fe­rentie respec­teert deze beslis­sing van de des­kun­digen.

Vandaag laat de Bis­schop­pen­con­fe­rentie aan de bis­dom­men en pa­ro­chies weten wat het COA besloten heeft op dit punt met het verzoek deze beslis­sing even­eens te res­pec­teren. Dit doet ver­der niets af aan de oproep aan de gelo­vi­gen om het hart open te zetten voor de vluchte­lingen en waar moge­lijk bijvoor­beeld door gast­vrij­heid en/of vrijwil­ligers­werk behulp­zaam te zijn, steeds in afstem­ming met de profes­sionele instanties.

Ko­men­de zon­dag 20 sep­tem­ber zal wor­den gecol­lec­teerd in de pa­ro­chies voor hulp aan vluchte­lingen in binnen- en buiten­land. De Bis­schop­pen­confe­rentie vraagt nogmaals hier royaal voor te geven.

Een kleine dele­ga­tie van de Bis­schop­pen­confe­rentie or­ga­ni­seert ver­der nog het gesprek met een aantal profes­sionele organi­sa­ties om in kaart te brengen wat de R.-K. Kerk eventueel wel zou kunnen betekenen bij de opvang van vluch­te­lingen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose