Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Paus Benedictus XVI pleit voor ethiek in een humane economie

gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2009
De Neder­landse bis­schop­pen rea­geren verheugd op het ver­schij­nen van de nieuwe en­cy­cliek van paus Bene­dic­tus XVI: Caritas in veritate. Een en­cy­cliek die in deze tijd van fi­nan­ciŽle crisis en sociaal-eco­no­mische achter­uit­gang niet alleen zeer actueel is, maar ook door de scherpe inhou­de­lijke analyse van groot belang is. Dat laat Mgr. drs. A.H. van Luyn sdb, voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, vandaag weten in een eerste reactie.

De Neder­landse bis­schop­pen nemen zich voor om op basis van de en­cy­cliek in gesprek te gaan met de sociale partners in de Neder­landse samen­le­ving, politici, werk­ge­vers en werknemers. Tijdens de eerst­volgende bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in sep­tem­ber zal de en­cy­cliek geagen­deerd wor­den met het oog op de invulling van deze dialoog. De Neder­landse vertaling verschijnt volgende maand.

Uit­ge­breide analyse

Alhoewel de en­cy­cliek Caritas in veritate niet exclusief is gewijd aan de actuele fi­nan­ciŽle crisis, spreken de Neder­landse bis­schop­pen hun grote waar­de­ring uit voor de analyse en oplos­singsrich­tingen die paus Bene­dic­tus aanreikt. Mgr. van Luyn: ďDe misstan­den die de paus terecht aan de kaak stelt, de uitwassen van het hui­dige eco­no­mische systeem, zijn grote be­lem­me­ringen voor de verwezenlij­king van mondiale sociale ge­rech­tig­heid. De paus geeft hiertoe be­lang­rijke richt­lij­nen zowel voor de par­ti­cu­liere sfeer (ieders per­soon­lijke hou­ding ten aanzien van de naaste) als ook voor het publieke domein middels zijn pleidooi voor een recht­vaar­dige herinrich­ting van de mondiale eco­no­mische systemen. Niet vergeten mag wor­den dat het juist de arme lan­den zijn die de desastreuze gevolgen onder­vin­den van de we­reld­wijde crisis. Sub­si­dia­ri­teit en soli­da­ri­teit zijn de onmis­ba­re voor­waar­den voor de twee basis­be­gin­selen van de sociale leer van de kerk: de waar­dig­heid van iedere men­se­lijke persoon en het alge­meen wel­zijn. Deze principes wor­den door paus Bene­dic­tus XVI onder­streept en geactualiseerdĒ.

Derde en­cy­cliek

Caritas in veritate is het ver­volg op twee eer­dere en­cy­clie­ken. In 2006 verscheen Deus caritas est waarin een filo­so­fische en theo­lo­gische be­schou­wing gegeven werd over de liefde als het hart van het chris­te­lijk geloof. Een jaar later verscheen Spe salvi over de chris­te­lijke hoop. Een en­cy­cliek is een be­lang­rijke pau­se­lijke brief, waarin de paus zijn leer­ge­zag inzake geloof en zeden uitoefent.

De Engelse, en ook andere ver­ta­lin­gen vindt u hierBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose