Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse bisschoppen roepen op tot hulp aan vluchtelingen

gepubliceerd: dinsdag, 8 september 2015

Paus Fran­cis­cus heeft zon­dag 6 sep­tem­ber een oproep gedaan aan katho­lie­ke pa­ro­chies en kloosters om onderdak te bie­den aan vluchte­lingen. De Neder­landse Bis­schop­pen­confe­rentie heeft vandaag, 8 sep­tem­ber, over deze oproep ver­ga­derd en zegt: ‘Wij willen daar gehoor aan geven.’

Paus Franciscus roept op tot hulp aan vluchtelingenIn de ver­schil­lende bis­dom­men wordt al lan­ger nage­dacht over de proble­ma­tiek rondom vluchte­lingen en hoe de R.-K. Kerk hierin kan helpen. De bis­schop­pen zijn blij dat de paus deze proble­ma­tiek nogmaals na­druk­ke­lijk op de agenda plaatst en zoeken in hun eigen bis­dom­men contact met regionale organi­sa­ties en lokale over­he­den om te kijken wat er concreet gedaan kan wor­den en hoe dit kan aan­slui­ten op al bestaande ini­tia­tie­ven.

De bis­schop­pen roepen de gelo­vi­gen op om met paus Fran­cis­cus hun hart open te zetten voor de vluchte­lingen die naar ons land komen. ‘We sti­mu­leren gelo­vi­gen om zich te mel­den voor vrijwil­ligers­werk bij bijvoor­beeld asiel­zoekers­centra, waar onder de vluch­te­lingen vaak behoefte is aan een Neder­landse buddy, die kan helpen de weg te vin­den bij Neder­landse instanties. Zo kan het voor bij­voor­beeld chris­te­lijke vluchte­lingen van grote waarde zijn om met een geloofs­genoot uit Neder­land  op te trekken.’

Gast­vrij­heid kan ver­der op vele manieren wor­den getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maal­tijd of een ge­za­men­lijke ac­ti­vi­teit. Goederen geven kan ook, maar de bis­schop­pen adviseren daarbij gehoor te geven aan de adviezen van profes­sio­nele organi­saties met betrek­king tot wat er nodig is.

Collecte

De ge­za­men­lijke bis­schop­pen roepen voor zon­dag 20 sep­tem­ber, aan het begin van de Vredesweek,  op tot een kerk­deur­collecte in de pa­ro­chies waar­van de opbrengst bedoeld is voor hulp aan vluchte­lingen in Neder­land en in het land van her­komst. De bis­schop­pen vragen gelo­vi­gen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Neder­landse hulp­organi­sa­ties die zich inzetten voor vluch­te­lingen. Ook voor de lan­gere termijn zoekt de Bis­schop­pen­confe­rentie naar moge­lijk­heden om katho­lie­ke hulp­organi­sa­ties op dit vlak te onder­steunen.  

Daar­naast wil de Bis­schop­pen­confe­rentie op korte termijn in gesprek met de lan­de­lijke pro­fes­sio­nele organi­sa­ties die de opvang van vluch­te­lingen in ons land regelen. ‘Op deze manier willen we in kaart  brengen wat er precies nodig is om een gezin of meer­dere vluch­te­lingen in een geloofs­ge­meen­schap op te kunnen vangen.’

De Bis­schop­pen­confe­rentie werkt aan een uit­ge­breide ver­kla­ring over de diverse aspecten van het vluchte­lingen­vraag­stuk en vraagt om gebed voor alle vluch­te­lingen. 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose