Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bezoek de kathedraal tijdens Open Monumentendag

Zaterdag 12 en zondag 13 september

gepubliceerd: maandag, 31 augustus 2015

Op 12 en 13 sep­tem­ber vindt de lan­de­lijke Open Monu­men­ten­dagen plaats. Het motto dit jaar is ‘kunst en ambacht’. Een mooie gelegen­heid om de Nieuwe Bavo aan de Leidse­vaart in Haar­lem te bezoeken. Naast het vrij toegan­ke­lijk bezich­tigen en de voort­gang van de restau­ratie te bewon­de­ren, zijn er diverse activi­teiten die de moeite waard zijn om aan deel te nemen. Tevens is het dit jaar geopende nieuwe Ka­the­draal-Museum vrij te bezich­tigen.

Stei­ger­tochten langs de ramen van Jan Dibbets

Open Monumentendag en de BavokathedraalOp zater­dag 12 sep­tem­ber kan er een heuse stei­ger­tocht wor­den gemaakt over de res­tau­ra­tie­stei­gers. Men krijgt daarbij een goed beeld van de hui­dige werk­zaam­heden. Extra bij­zon­der is dat daarbij de eerste zes van de in totaal zes­tien nieuwe glas-in-lood-ramen van Jan Dibbets van dichtbij kunnen wor­den bekeken. De offi­cië­le pre­sen­ta­tie daar­van vindt pas in maart 2016 plaats.

Orgel­con­cert

Op zater­dag­mid­dag 12 sep­tem­ber ver­zorgt de Haar­lemse organist Jaap Stork het orgel­con­cert. Op het pro­gram­ma staan werken van o.a. Elgar, Brewer, Chopin, Debussy en Ravel.

Gewelven­tochten

Op zon­dag 13 sep­tem­ber kunnen bezoekers deel­ne­men aan een Gewelven­tocht. Via krakende plankieren, door spelonken en langs wen­tel­trappen, kunnen de verborgen plekken in dit bij­zon­dere rijks­monu­ment wor­den ontdekt. Daarbij wordt door gidsen ruime aan­dacht besteed aan de re­sul­taten van de res­tau­ra­tie van de afgelopen jaren. En uit­ein­delijk bij de klokken in de torens aange­ko­men, kan er genoten wor­den van een fan­tas­tisch uit­zicht over Haar­lem en omstreken.

En ver­der op zater­dag

 • torenbeklim­ming (onder voor­waarde)
 • de hele dag live muziek op orgel en hobo
 • de aannemer van de res­tau­ra­tie (Schakel en Schrale) geeft tekst en uitleg
 • Multi-3D Print print een miniaturen van de Nieuwe Bavo

En ver­der op zater­dag en zon­dag

 • eerste miniatuur­kaarsje van de Nieuwe Bavo wordt ge­pre­sen­teerd
 • kan in de koffiebar een lekker kop koffie of thee wor­den gedronken
 • is de res­tau­ra­tieshop geopend met o.a. een actie voor de Citytrip naar Rome met Pasen 2016

Openingstij­den en entree

 • zater­dag 12 sep­tem­ber 10.00-17.00 uur
 • zon­dag 13 sep­tem­ber 12.00-17.00 uur
 • gratis entree via de tuin van de plebanie aan de zijde van het Emma­plein.
 • stei­ger­tochten € 7,50 p.p. & gewelven­tochten € 5,00 p.p.
 • orgel­con­cert gratis toe­gan­ke­lijk met deur­col­lec­te na afloop.
 • Nieuwe Bavo, Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem – www.nieuwebavo.nl

Andere kerken in ons bisdom

Diverse pa­ro­chies in ons bisdom openen bij gelegen­heid van Open Monumen­ten­dag hun kerken en or­ga­ni­se­ren een gastvrij onthaal en speciale ac­ti­vi­teiten. Hier­on­der een aantal voor­beel­den.

Hei­lig­dom O.L.Vrouw ter Nood Heiloo

foto: M.arjan / Wikimedia
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

De Runx­putte van Oesdom, zoals deze plek vanouds heet, is al sinds de Middel­eeuwen een heilig oord. Vanaf die tijd kwamen er pelgrims naar deze plek om te bid­den en water te tappen uit de put, die volgens de overleve­ring genees­krach­tig water geeft.

Nadat lange tijd het Rooms-katho­lie­ke geloof niet geuit mocht wor­den, is men in 1905 be­gon­nen met de wederop­bouw van het Bede­vaart­terrein: Een kapel die hier in 1409 al stond werd in 1573 bij het Beleg van Alkmaar verwoest. Vanouds lag voor de kapel een water­put, de Runx­putte, die in 1713, op het feest van Maria On­be­vlekt Ont­van­gen ineens weer water gaf. In de 17e en 18e eeuw wer­den de bede­vaarten van hoger hand verbo­den.

In 1902 kocht een magarine­fabri­kant uit Alkmaar de gron­den op en bracht het bede­vaart­terrein opnieuw tot leven. Er werd een grote bede­vaart­kerk gebouwd (1913) in het mid­den van het terrein. Op dit moment is er een prach­tig park met Runx­put, die nog altijd water geeft, meer­dere kapellen, kruis­weg­staties, een berg van Golgotha, en een moge­lijk­heid om wat te gebruiken (het Oesdom).

 • Zater­dag 12 sep­tem­ber 9.00 - 17.00 uur
 • Zondag 13 sep­tem­ber 9.00 - 17.00 uur
 • Kapellaan, Heiloo

Vitus­kerk Hilversum

Vitus (foto: www.vitus.nl)De R.K. St. Vitus­kerk is een neogo­tische kruis­basi­liek met een zeer hoge westtoren. Het is de oudste R.K. paro­chie­kerk van Hilversum en één van de grootste kerken uit het om­vang­rij­ke oeuvre van architect Cuypers. De kerktoren is 98,3 meter hoog en behoort tot de vier hoogste kerktorens in Neder­land. Naast ele­menten uit de Franse gotiek zijn ook motieven uit de inheemse en Engelse gotiek ver­werkt.

In de periode 2002-2011 werd de kerk gerestaureerd. De natuur­ste­nen lei­bedek­king is opnieuw uitge­voerd. De pastorie is gebouwd in chalet­stijl en sluit daar­mee aan bij het lommerrijke karakter van Hilversum. Het kerk­ge­bouw met toren, de pastorie en het aangrenzende pa­ro­chie­ge­bouw staan op de lijst van beschermde rijks­mo­nu­menten.

 • Zater­dag 12 sep­tem­ber 10.00 - 17.00 uur
 • Emma­straat 5, Hilversum

R.K. Kerk Mon­nic­ken­dam

Deze een­vou­dige driebeukige neogo­tische kerk verrees in 1898-1900 naar de plannen van J.H. Tonnaer, (leer­ling van Cuypers). De kerk heeft stenen gewelven en in het koor bevin­den zich schil­deringen. De fraaie gebrand­schil­derde ramen zijn gemaakt door leden van de beroemde glas­schil­der­fa­mi­lie Nicolas.

 • Zater­dag 12 sep­tem­ber 11.00 - 17.00 uur
 • Noord­ein­de 19, Mon­nic­ken­dam

R.K. St. Boni­fa­tius­kerk Zaan­dam

Nieuwe fundering voor de St. Bonifatiuskerk in ZaandamDe Boni­fa­tius­kerk, een driebeukige kruis­basi­liek, is een mooi voor­beeld van de neogo­tiek. Deze stijl, terug­grij­pend op de mid­del­eeuwse ka­the­draal­bouw, bepaalde vanaf ca. 1850 het aanzien van de hon­der­den nieuw gebouwde Rooms Katho­lie­ke kerken in Neder­land. De architecten van de Boni­fa­tius­kerk behoor­den tot de school van P.J.H. Cuypers (1827-1921), de be­lang­rijk­ste ver­te­gen­woor­diger van de neogo­tische bouw­kunst in Neder­land. De neogo­tiek kenmerkt zich door een sterk ver­ti­calisme wat bij de Boni­fa­tius­kerk tot uitdruk­king komt in de torens, de spitsbogen, pinakels, zuilen, hoge ramen en andere architectuur­ele­menten. Het schil­der­ach­tige west­werk van de kerk heeft een inge­bouwde toren met acht­hoekige spits, twee traptorens en een vooruit­springend hoofdpor­taal.

Als men de kerk binnengaat wordt men direct getroffen door de prach­tige gebrand­schil­derde glas-in-loodramen met scènes uit de bijbel en uit het leven van de heilige Boni­fa­tius. De monu­mentale wan­den tussen het mid­den­schip en de zij­schepen zijn in drie gele­dingen opge­bouwd. Het verhoogde mid­den­schip is, evenals het transept, overwelfd door een beschil­derd houten tongewelf en de zij­schepen hebben stenen kruisrib­gewelven. De kerk bezit vele rijke en kunst­zin­nige interieur­stukken die, evenals het his­to­rische Mitterreithe­rorgel, bij­zon­der goed bewaard zijn ge­ble­ven.

Helaas zijn ze dit jaar niet te bezich­tigen, in ver­band met de res­tau­ra­tie van de kerkvloer die in juni 2015 is gestart. Volgend jaar is de Boni­fa­tius­kerk weer in haar volle pracht te bezich­tigen op de Open Monu­menten­dag! Bezoekers kunnen dit ‘ambachte­lijk’ werk bekijken, onder be­ge­lei­ding.

 • Zater­dag 12 sep­tem­ber 10.00 - 17.00 uur
 • Oostzijde 14, Zaan­dam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose