Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

4000 jongeren in de kerk

Jongeren en Taizé

gepubliceerd: dinsdag, 1 september 2015

4000 jongeren in de kerkIn de maand sep­tem­ber denken we vaak nog terug aan de zomer­va­kan­tie. Een blik op een mooie foto doet al won­de­ren om de her­in­ne­ring op te halen. De een ging op zon­va­kan­tie, de ander maakte een reis en weer een ander bleef thuis. Een van die voor­beel­den van zo’n mooie zomerse reis­er­va­ring is die van de Larense jon­ge­ren, die deze zomer naar Frank­rijk zijn gereisd om iets bij­zon­ders te mee te maken.

In een klein dorpje in de Franse wijnstreek de Bourgogne ligt het dorpje Taizé. Iedere week komen er 4000 à 5000 jon­ge­ren om een week mee te leven met de broe­ders en andere jon­ge­ren uit de hele wereld te ont­moe­ten. Ie­der­een is welkom en voor ie­der­een is er te eten, een slaap­plek en alles wat nog meer nodig is voor een verblijf van een week. Er moet dus veel gere­geld wor­den voor zoveel mensen, maar alles wordt gedaan door vrij­wil­li­gers. Alle jon­ge­ren die een week naar Taizé komen krijgen daarom ook een kleine taak, zoals: koken, schoon­ma­ken, mensen welkom heten, uit­de­len van lied­boekjes, en nog veel meer.

Een week naar Taizé

Wat maakt Taizé dan zo bij­zon­der en aan­trek­ke­lijk? Zelfs de Neder­landse broe­der Jasper weet daar niet direct een sluitend ant­woord op. Mis­schien een combinatie van allerlei dingen, waar­on­der ont­moe­ting, rust en ver­bon­den­heid. Verder het inter­na­tio­nale karakter, alleen al door de hon­derd broe­ders die er wonen afkoms­tig uit der­tig ver­schil­lende lan­den, maakt het bij­zon­der. Typerend voor een week Taizé is ook de eenvoud. De kerk waar plaats is voor 5000 mensen heeft geen banken en ie­der­een zit op de grond. De muziek tij­dens de vie­rin­gen is voor ie­der­een mee te zingen en de een­vou­dige medi­ta­tieve lie­de­ren werken nog een tijdlang door. Het eten is een­vou­dig. Zo maken ze het moge­lijk dat ie­der­een te eten krijgt. Na een week met alleen een lepel eten en enkel een bankje om op te zitten, is het in het normale leven even wennen aan al die keuze­moge­lijk­heden. De eenvoud die er in Taizé is, van de muziek tot de maaltij­den, is voor veel jon­ge­ren een eyeopener en doet hen nadenken over wat er echt be­lang­rijk is in het leven.

Jon­ge­ren ont­moe­ten

Tijdens de (drie) dage­lijkse gebeds­diensten wordt er veel gezongen. De bekende Taizé-lie­de­ren, in alle talen, wordt door ie­der­een meegezongen. Het is net alsof je deel uitmaakt van een heel groot koor, zei een van de jon­ge­ren na een eerste gebeds­dienst. Maar in iedere gebeds­dienst is er ook ruimte voor een lange stilte van maar liefst 8 minuten. Na alle ont­moe­tingen en gesprekken is dit vaak een moment om even tot rust te komen, te bid­den en of er gewoon te zijn. Deze rust en stilte samen met de mooie Taizé-lie­de­ren is voor velen een reden om hier naartoe te komen, maar ook de ont­moe­ting met andere jon­ge­ren vanuit de gehele wereld is een be­lang­rijke motivatie om naar Taizé te gaan. Veel jon­ge­ren gaan er heen omdat ze andere jon­ge­ren willen ont­moe­ten. Anderen omdat ze ant­woor­den zoeken op be­lang­rijke levens­vra­gen, of om bezig te zijn met hun geloof en hierover te praten met andere jon­ge­ren.

Door elkaar te ont­moe­ten, te bid­den en te zingen, samen te eten en allerlei gesprekken te voeren, ervaren velen hier een grote ver­bon­den­heid met elkaar. Die ver­bon­den­heid waar­van de stichter Frère Roger (1915-2005) zijn levens­op­dracht had gemaakt, krijgt hier han­den en voeten. En een week lang zijn de jon­ge­ren bezig om te ont­dek­ken hoe ieder op zijn/ haar eigen manier samen kunnen bouwen aan een wereld van vrede en ver­zoe­ning. Echter, voor vele Taizégan­gers is het na thuis­komst weer zoeken naar plekken waar ze ook op verhaal kunnen komen en met andere jon­ge­ren hun erva­ringen kunnen delen.

Wake up!!! together

Voor een groep jon­ge­ren uit het noor­den van Noord- Holland, was dit een reden om die ver­bon­den­heid ook na hun ge­za­men­lijke Taizéreis in hun eigen omge­ving te zoeken. Zo is er in 2012 - na hun reis naar Taizé - op eigen verzoek een jon­ge­ren­groep ontstaan genaamd ‘Wake up!!! together’. Eens per twee maan­den op een zon­dag­mid­dag komen de jon­ge­ren bijeen op de jon­ge­renzol­der van het Juliana­kloos­ter in Heiloo. Tijdens die mid­da­gen beginnen ze altijd met een lekkere brunch, want voor jon­ge­ren is de zon­dag­mid­dag een mooi moment om op te starten. Aan­slui­tend staat een geloofs­in­hou­de­lijk thema centraal. Dit kan zijn in de vorm van een film, een gast­spre­ker, een bezoek aan een bij­zon­dere plek of een creatieve work­shop.

Reizende ten­toon­stel­ling

De mooie re­sul­taten van deze creatieve mid­da­gen wil deze jon­ge­ren­groep graag aan u laten zien. Jon­ge­ren zijn niet vaak te vin­den in de kerk, maar dat wil niet zeggen dat ze zich niet verbon­den voelen met het geloof of dat ze niet zou­den nadenken over de bete­ke­nis daar­van in hun leven. Voor veel kerk­be­zoekers, pa­ro­chi­anen, be­stuurs­le­den en pastores zijn de jon­ge­ren buiten beeld geraakt. Daarom heeft ‘Wake up!!! together’ een reizende ten­toon­stel­ling gemaakt van ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten en creatieve ver­wer­kingen die zij hebben gemaakt. Deze reizende ten­toon­stel­ling kan desgewenst ook in uw pa­ro­chie kosteloos wor­den ge­pre­sen­teerd. De ten­toon­stel­ling bestaat uit ver­schil­lende onder­de­len, onder andere:

  • een levensgrote boekrol van 10 meter breed met een eigen­tijdse vertaling van een Bijbel­ver­haal van Jeremia waarin ver­schil­lende actuele thema’s te zien zijn;
  • een houten drieluik beschil­derd met acrylverf met als thema: “In de voetsporen van...” geïnspireerd op het Bijbel­ver­haal van Jezus en de verlamde man;
  • ook een bij­zon­der stuk is een glasmozaïek lamp opge­bouwd uit zes glaspanelen, met als thema: Jezus is de weg, glashel­der!;
  • een aantal foto’s met per­soon­lijke verhalen van de jon­ge­ren n.a.v. een bezoek aan de Bijbelse tuin in Hoofd­dorp;
  • een filmpje met een dui­de­lijke impressie van een Wake up!!! together-bij­een­komst met creatieve work­shops.

Bij deze ten­toon­stel­ling wordt een aantal boekjes geleverd waarin alle in­for­ma­tie over de jon­ge­ren en hun creatieve ideeën zijn terug te vin­den. Meer in­for­ma­tie kunt u ver­krij­gen bij Karin Blaauw, die deze groep begeleidt. Er is een Facebook­pa­gina van deze groep, die door een van de jon­ge­ren wordt ingevuld.

Maurice Lagemaat

Taizé-reis 2016

In de mei­va­kan­tie, van zater­dag 30 april t/m zon­dag 8 mei 2016, or­ga­ni­seert Karin Blaauw opnieuw een jon­ge­renreis naar Taizé vanuit de regio’s Schagen en Geestmerambacht. Alle jon­ge­ren vanaf 15 jaar zijn van harte uit­ge­no­digd om mee te gaan met deze reis (en uiter­aard óók bij Wake up!!! together). De kosten van de reis zijn € 195 alles inclusief, plus een kennis­ma­kings­mid­dag en een reünie. Info: www.taizereisdekenaatalkmaar.nl

Bij­een­komsten

‘Wake up!!! together’ komt in 2015 bijeen op 13 sep­tem­ber en 15 no­vem­ber en in 2016 op 10 januari, 13 maart en 12 juni (de reünie van de Taizéreis). Aanvang steeds om 12.00 uur op de jon­ge­renzol­der van het Juliana­kloos­ter in Heiloo. Op 13 sep­tem­ber wordt een film ‘Karol’ bekeken over Karol Wojtyla, paus JP II, dé paus van de jon­ge­ren. Info: Karin Blaauw (06-2915 9489; karinblaauw@hetnet.nl).Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose