Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Regiovorming Haarlem-Amsterdam in beslissende fase

gepubliceerd: donderdag, 16 juli 2009

De regio­vor­ming in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaat, vijf jaar na het ver­schij­nen van de pas­to­rale nota Nieuwe tij­den, nieuwe wegen, een beslissende fase in.

Nadat eer­der de gebouwen­si­tua­tie - met mede­wer­king van monu­menten­zorg - de fi­nan­ciën, de personele bezet­ting en de ver­schil­lende pas­to­rale gebie­den zijn doorgelicht en be­spro­ken, wil het bisdom komend najaar graag horen hoe de samen­wer­king is gevor­derd. Centraal daarbij staat ook de vraag naar de li­tur­gische samen­wer­king. Het is ruim tien jaar gele­den dat de Neder­landse bis­schop­pen in hun nota “Meewerken in het pas­to­raat” aan­dacht vroegen voor li­tur­gie en de invoe­ring van de rege­lingen uit de ver­schil­lende li­tur­gische nota’s en in­struc­ties. Deze brief was op zijn beurt een vertaling van de Romeinse In­struc­tie van 15 au­gus­tus 1997 “Mede­wer­king van niet-gewij­den….” In de afgelopen jaren ver­sche­nen ver­der de “Brief aan allen..” (Haar­lem2001), de dio­ce­sane notitie “Vorm­ge­ving li­tur­gie” (2002), en laatste­lijk de “Advents­brief van de Neder­landse bis­schop­pen” (2007) en de bijbe­ho­rende Li­tur­gische Rege­lingen (2008).

In het najaar zal een dio­ce­sane com­mis­sie gesprekken starten met de pastores en besturen van iedere regio, en ver­vol­gens ver­slag uit­bren­gen aan de bis­schop. Een en ander is vandaag bekendgemaakt in een brief van het bisdom aan de mede­wer­kers in het pas­to­raat en aan de pa­ro­chie­besturen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose